Mesurau Cynllunio Ail Gartref a Thymor Byr wedi’u Gosod Cytunwyd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar yr elfen gynllunio o fesurau i fynd i’r afael â mater ail gartrefi a gosodiadau tymor byr yn y wlad drwy gyflwyno tri dosbarth defnydd newydd.

Ar 4 Gorffennaf, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru ac Arweinydd Plaid Cymru becyn o fesurau i fynd i’r afael ag ail gartrefi a llety gosod tymor byr yng Nghymru. Roedd y pecyn  hwnnw’n cynnwys elfen o gynllunio defnydd tir, ac yn cyflwyno tri dosbarth defnydd newydd. Bydd y tri dosbarth defnydd newydd hyn yn rhoi’r gallu i’r awdurdodau cynllunio lleol, pan fo ganddynt dystiolaeth, i wneud newidiadau lleol i’r system gynllunio drwy gyfrwng Cyfarwydd Erthygl 4, gan ganiatáu iddynt ystyried a oes angen cael caniatâd cynllunio er mwyn newid o un dosbarth defnydd i un arall er mwyn rheoli nifer yr ail gartrefi ychwanegol a’r llety gosod tymor byr mewn ardal. Cynhaliwyd ymgynghoriad am y newidiadau hynny i’r ddeddfwriaeth gynllunio rhwng mis Tachwedd 2021 a mis Chwefror 2022 ac erbyn hyn, cytunwyd arnynt, fel a ganlyn:

  • Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 (yr UCO) yn cael ei ddiwygio er mwyn creu dosbarthiadau defnydd newydd ar gyfer ‘Tai annedd, a ddefnyddir fel unig breswylfa neu brif breswylfa’ (Dosbarth C3), Tai annedd a ddefnyddir mewn modd ac eithrio fel unig breswylfa neu brif breswylfa’ (Dosbarth C5) a ‘Llety gosod tymor byr’ (Dosbarth C6);
  • Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (y GPDO) yn cael ei ddiwygio er mwyn caniatáu newidiadau a ganiateir rhwng y dosbarthiadau defnydd newydd, C3, C5 a C6. Gellir datgymhwyso’r hawliau datblygu a ganiateir hyn mewn ardal benodol drwy Gyfarwyddyd Erthygl 4 a wneir gan awdurdod cynllunio lleol ar sail tystiolaeth leol gadarn.
Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend