Swyddi wag

Cynorthwyydd Cynllunio – Cynlluniau Cynefin

Amser llawn (37 awr), cytundeb 18-mis (gellir ei ymestyn yn dibynnu ar gyllid).

Croesawir rhannu’r swydd / Oriau Hyblyg / Ystyriol o deuluoedd.

Gweithio gartref, yn ddelfrydol yng Ngogledd Cymru / y gallu i deithio i Gonwy.

£20,500 – £25,500 (pro rata), yn ddibynnol ar brofiad.

Mae hon yn rôl newydd, gyffrous fydd yn darparu cefnogaeth uniongyrchol i gymunedau sy’n delio’n rhagweithiol â chynllunio.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda staff Cymorth Cynllunio Cymru i ddarparu cefnogaeth uniongyrchol i Gynghorau Cymuned a Thref sydd wrthi’n paratoi Cynlluniau Cynefin.  Bydd hyn yn cynnwys darparu cefnogaeth uniongyrchol barhaus i brosiect Cynllun Cynefin penodol yng Nghonwy. Hefyd bydd deiliad y swydd yn helpu codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o baratoi Cynlluniau Cynefin ledled Cymru.

Bydd y rôl yn ymwneud â chefnogi cyflenwi hyfforddiant cynllunio a digwyddiadau ymgysylltu cymunedau, cynnal ymchwil i bolisïau cynllunio a dadansoddi ystod eang o  ddata er mwyn helpu cymunedau i greu eu dogfennau polisïau cynllunio eu hunain yn seiliedig ar dystiolaeth. Bydd deiliad y swydd yn helpu codi ymwybyddiaeth o Gynlluniau Cynefin trwy gefnogi paratoi adroddiadau, fideos a deunyddiau canllaw eraill sy’n archwilio a disgrifio paratoi Cynlluniau Cynefin.

Byddwch yn angerddol ynghylch potensial cynllunio i greu lleoedd a chymunedau mwy cynaliadwy. Byddwch yn ymuno â sefydliad deinamig trydydd sector er mwyn gweithio i wneud cynllunio yn hygyrch a pherthnasol i gymunedau lleol.  Byddwch yn rhannu ein hangerdd dros greadigrwydd a menter.  Byddwch yn mwynhau gweithio gyda phobl i ennyn brwdfrydedd am newidiadau cadarnhaol.

Ynghylch Cymorth Cynllunio Cymru

Cymorth Cynllunio Cymru yw’r elusen a ariannir gan Lywodraeth Cymru i helpu cymunedau i ddeall ac ymgysylltu â’r system gynllunio defnydd tir yng Nghymru.

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau diduedd, yn cynnwys hyfforddiant, digwyddiadau rhwydweithio, canllawiau, cyngor a chefnogaeth ymgysylltiad cymunedol. Wrth gyflenwi’r gwasanaethau hyn rydym yn helpu pobl i gael llais yn y system gynllunio a thrwy hynny yn cynorthwyo creu Cymru mwy cyfartal gyda chymunedau mwy cydlynol.

Sut i ymgeisio

Cynorthwyydd Cynllunio Disgrifiad Swydd>>

Ffurflen gais Cynorthwyydd Cynllunio>>

Ffurflen monitro cyfleodd cyfartal>>

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swyddob>>

Dychwelwch gais wedi’i gwblhau a ffurflen cyfle cyfartal erbyn y dyddiad cau isod i [email protected]

Dyddiad cau: 5yp Dydd Llun, Ionawr 31ain 2022

Cyfweliadau: Dydd Gwener 4ydd Chwefror a/neu ddydd Llun, 7fed Chwefror 2022 (ar-lein)

 

Cysylltwyr Hyfforddiant

Ambell waith mae Cymorth Cynllunio Cymru yn defnyddio hwyluswyr a hyfforddwyr sydd â chefndir cynllunio i’n cynorthwyo ni wrth gynnal digwyddiadau hyfforddi ar draws Cymru. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

Share via
Share via
Send this to a friend