Ein Gwasanaeth Cyngor

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn cynnig gwasanaeth Llinell Gymorth rhad ac am ddim er mwyn cynorthwyo aelodau cymwys o’r cyhoedd a grwpiau cymunedol sydd angen help arnynt gyda mater cynllunio. I gael mwy o wybodaeth am y meini prawf a ddefnyddiwn pan yn penderfynu ar gymhwysedd, cysylltwch â ni, neu cliciwch yma>>

Hyd yn oed os nad ydych yn gymwys i dderbyn ein gwasanaeth Llinell Gymorth, gallwch ddod o hyd i bob math o wybodaeth a chyngor ar y wefan hon drwy glicio ar cyngor ar gynllunio.

Mae’r gwasanaeth Llinell Gymorth yn darparu tair lefel wahanol o gymorth – gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth. Mae lefel y gwasanaeth yn ddibynnol ar gymhwysedd yr unigolyn, grŵp neu fusnes sy’n gofyn am gymorth.

Gwybodaeth

 • Esboniad o rannau perthnasol y broses gynllunio (megis ceisiadau cynllunio, datblygu neu weithdrefnau apeliadau).
 • Cyfeirio at ddogfennau canllaw sy’n esbonio gweithdrefnau yn fwy manwl.
 • Esboniad o’ch hawliau o fewn y system gynllunio.
 • Cyfeirio at sefydliadau a all efallai ddarparu help ychwanegol.
 • Cyfeirio at restr o ymgynghorwyr cynllunio ardystiedig gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol.

Cyngor

 • Gwybodaeth fanwl ar agweddau penodol o’r system gynllunio.
 • Cymorth gyda datblygu strategaethau er mwyn delio â materion cynllunio penodol.
 • Cymorth gyda datblygu dadleuon er mwyn cefnogi eich achos.
 • Ymchwil sylfaenol a chyfeirio at bolisïau perthnasol neu achosion, yn cynnwys cyngor ar sut y gellir eu defnyddio’n fwyaf effeithiol.

Cefnogaeth

 • Gwybodaeth a chyngor cyfredol.
 • Cynrychiolaeth ar eich rhan.
 • Ymweliadau safle fel bo’n briodol.
 • Cymorth gyda pharatoi llythyrau a ffurflenni fel bo’n briodol.
 • Cymorth gyda pharatoi ymatebion i ymgynghoriadau, ceisiadau cynllunio neu astudiaethau ymarferoldeb.
 • Cymorth gyda chyfeirio at gyrff eraill a all ddarparu cymorth mwy arbenigol.
 • Gallwch gael gafael ar ein gwasanaeth Llinell Gymorth ar y ffôn, trwy bost neu’r post. Rhoddir y manylion cyswllt isod.

Ar y ffôn:

02920 625 000

(Oriau agor: 11.00yb i 1.00yp, Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Gwener)

Trwy ebost:

[email protected]

Trwy’r post:

Byddwch cystal ag anfon eich ymholiad i’r cyfeiriad isod gan wneud yn siwr eich bod yn cynnwys eich enw, gwybodaeth cyswllt ac esboniad byr o’r mater cynllunio yr hoffech gael ein cymorth ag ef, ac esboniad byr o pam rydych chi’n meddwl eich bod yn gymwys i dderbyn y gwasanaeth hwn.

Cymorth Cynllunio Cymru
12 Ffordd y Gadeirlan,
Caerdydd

CF11 9LJ

Rydym yn ceisio ateb pob cais am gymorth o fewn 48 awr. Os nad yw hyn yn bosibl, byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl i ddweud pryd byddwn ni’n gallu delio â’ch cais.

Share via
Share via
Send this to a friend