Ymunwch â’n bwrdd rheoli

Er mwyn sicrhau llywodraethu corfforaethol effeithiol, mae gan fwrdd rheoli Cymorth Cynllunio Cymru hyd at bymtheg o Gyfarwyddwyr Ymddiriedol sy’n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn. Mae Cyfarwyddwyr Ymddiriedol yn atebol dan y gyfraith am weithgareddau’r sefydliad. Cynhwysir dyletswyddau’r Cyfarwyddwyr Ymddiredol yn nisgrifad tasgau Cyfarwyddwyr Ymddiriedol Cymorth Cynllunio Cymru isod.

Yr ymrwymiad amser a ddisgwylir oddi wrth Gyfarwyddwyr yw tua pedair awr ar hugain dros gyfnod o dri mis, neu tua saith awr y mis. Ni thelir yr Ymddiriedolwyr, er ad-delir unrhyw dreuliau teithio rhesymol. Cynhelir dau o’r pedwar cyfarfod blynyddol y Bwrdd wyneb yn wyneb (mewn lleoliadau yn Ne a Gogledd Cymru am yn ail) a chynhelir dau drwy gynhadledd fideo yn Ne a Gogledd Cymru.

Mae’r Bwrdd Rheoli yn cynnwys unigolion gydag amrywiaeth o brofiad (am fanylion gweler y rhestr o aelodau presennol y Bwrdd).

Diddordebau a phrofiad

  • Marchnata a chysylltiadau cyhoeddus
  • Rheolaeth ariannol
  • Codi arian
  • Gwybodaeth am gyfraith elusen a chwmni
  • Cyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth

Sgiliau gofynnol

  • Meddylfryd beirniadol
  • Y gallu i gymhathu gwybodaeth gymhleth
  • Hyder wrth gymryd penderfyniadau anodd
  • Gallu i gyfathrebu â chynulleidfaoedd gwahanol

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn hybu cyfleoedd cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o wahanol gefndiroedd. Cynigir hyfforddiant cynefino i bob cyfarwyddwr ymddiriedol newydd.

Pecyn cais

I wneud cais i fod yn gyfarwyddwr ymddiredol byddwch cystal â chwblhau’r ffurflen gais fer isod.

Rôl y Bwrdd Rheoli a Chyfarwyddwyr unigol

Disgrifiad tasgau y Cyfarwyddwyr Ymddiriedol

Ffurflen gais Cyfarwyddwr Cymorth Cynllunio Cymru

Adroddiad Blynyddol Cymorth Cynllunio Cymru Ebrill 2017 – Mawrth 2018

Erthyglau Cymdeithasu Cymorth Cynllunio Cymru

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend