Bwrdd Rheoli

Rheolir Cymorth Cynllunio Cymru gan Fwrdd o bymtheg Cyfarwyddwr-Ymddiriedolwr. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod yn ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn ac mae’n atebol dan gyfraith elusennau a chwmnïau i sicrhau ein bod yn cadw at ein hamcanion elusennol a bod ein harian yn cael ei reoli’n effeithiol.

Mae aelodau’r Bwrdd yn cynrychioli amrediad eang o ddiddordebau cynllunio a diddordebau cysylltiol a dônt o nifer o wahanol sectorau, yn cynnwys llywodraeth leol, ymgynghoriaeth, academia a sefydliadau cynllunio ac amgylcheddol cysylltiol. Mae’r Cyfarwyddwyr yn cymryd rhan mewn pwyllgorau a gweithgorau.
Mae Cyfarwyddwyr yn gwasanaethu ar y Bwrdd rheoli fel unigolion yn eu rhinwedd eu hun; nid ydynt yn cynrychioli buddion y sefydliadau maent yn gweithio iddynt.

Mae gan Gymorth Cynllunio Cymru ddiddordeb mewn recriwtio Cyfarwyddwyr o wahanol gefndiroedd a chanddynt amrediad o sgiliau gwahanol i’w cynnig. Nid oes rhaid i Gyfarwyddwyr fod yn gynllunwyr proffesiynol na’n ymwneud â’r sector gynllunio. Os hoffech ragor o wybodaeth, gallwch lawrlwytho pecyn gwybodaeth yma neu neu gysylltu â ni am sgwrs.

Cyfarwyddwr-Ymddiriedolwr presennol

Louise Matthews - CadeiryddIan Stevens - Is-GadeiryddGayle Wootton – TrysoryddOwain Wyn – Ysgrifennydd CwmniKay PowellMartin BuckleLawrence DowdallIan HorsburghGraham WaltersDerek HobbsKate MilesSafle wagSafle wag

Louise Matthews – Cadeirydd

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 2015

Mae gan Louise dros 13 blynedd o brofiad mewn marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, gyda ffocws arbennig ar y diwydiant adeiladu. Yn dilyn adleoli ei chwmni ymgynghoriaeth preifat i Dde Cymru, ymunodd Louise â Chymorth Cynllunio Cymru i gynnig ei harbenigedd i sefydliad dielw gyda’r bwriad o gynorthwyo gyrru newid trwy gyfathrebu strategol ac effeithiol.

Mae Louise wedi ei chyffroi â’r newidiadau yn y sector gynllunio Gymreig ac mae’n aelod o weithgor cyfathrebu Cymorth Cynllunio Cymru ac yn edrych ymlaen at weithio gydag ystod amrywiol o broffesiynolwyr profiadol fel rhan o’r Bwrdd Rheoli.

Ian Stevens – Is-Gadeirydd

Pen Swyddog Cynllunio, The Environment Partnership

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 2014

Mae Ian yn Gynllunydd Tref ac Pen Swyddog Cynllunio yn The Environment Partnership, sy’n darparu cyngor cynllunio arbenigol i gleientiaid ar ystod eang o brosiectau. Mae wedi gweithio ar ystod o brosiectau cynllunio yn cynnwys arfarniadau cynllunio, hyrwyddo tir ynghyd ag ymddangos mewn archwiliadau cynlluniau lleol.

Hefyd, mae Ian wedi paratoi a chyflwyno ceisiadau cynllunio yn cynnwys datblygiadau preswyl, newidiadau defnydd, tystysgrifau a chynlluniau datblygiad cyfreithlon trwy hawliau datblygu a ganiateir. Mae ganddo brofiad o’r sectorau cyhoeddus a phreifat yn dilyn gweithio fel ymgynghorydd ac mewn Cynllunio Awdurdod Lleol.

Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn byw yng ngogledd Cymru. Mae’n mwynhau teithio, rhedeg a chanddo diddorddeb mawr mewn sinema, cerddoriaeth a’r cyfryngau.

Gayle Wootton – Trysorydd

Myfyrwraig doethuriaeth cynllunio

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 2010

Oherwydd ei bod wedi gweithio yn y sector Amgylcheddol Gymreig am ddeng mlynedd, mae Gayle Wootton wedi bod ar ymylon y system gynllunio erioed. Penderfynnodd Gayle ymuno â Chymorth Cynllunio Cymru fel cyfarwyddwr i ehangu ei gwybodaeth o’r system gynllunio ac i gael dealltwriaeth o sut mae elusen yn gweithredu.

Mae hi’n mwynhau ei rôl ar y Bwrdd yn fawr iawn ac yn gwerthfawrogi lefel proffesiynolrwydd a brwdfrydedd aelodau eraill y staff – “Mae’n dda iawn ymwneud â grŵp o bobl mor ymroddgar“.

Owain Wyn – Ysgrifennydd Cwmni

Ymgynghorydd Cynllunio ac Adnewyddu

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 2004

Mae Owain Wyn yn gweithio fel ymgynghorydd adnewyddu a busnes annibynnol yng Nghaernarfon ac ymunodd â Bwrdd Cymorth Cynllunio Cymru yn 2004. Mae’n aelod corfforaethol o RTPI ac mae ganddo radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Busnes a Chynllunio Trefol. Bu’n gweithio fel Cyfarwyddwr Gweithredol Snowdonia Technopole Ltd, partneriaeth yng ngogledd Cymru sy’n hyrwyddo menter, ac mewn gwahanol swyddi mewn llywodraeth leol mewn cynllunio, datblygiad economaidd a thwristiaeth am ugain mlynedd.

Mae’n aelod gweithgar o RTPI Cymru, ac wedi bod yn Gadeirydd y Bwrdd Rheoli yn y gorffennol ac mae’n aelod presennol o’r Fforwm Ymchwil a Pholisi.
Mae ei ddiddordebau’n cynnwys canu corawl, cerdded, nofio, seiclo a sgïo ac ystod eang o chwaraeon y mae nawr yn ddigon heini i allu cymryd rhan ynddynt! Mae Owain hefyd yn gwirfoddoli i Gymorth Cynllunio Cymru fel gweithiwr achos a mentor.

Kay Powell

Cynllunydd Siartredig

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 2014

Yn dilyn ei swydd gyntaf fel Cynllunydd gyda Chorfforaeth Datblgyu Peterborough yn y 1970au, treuliodd Kay y rhan fwyaf o’i gyrfa mewn cynllunio strategol, trafnidiaeth, corfforaethol ac is-ranbarthol mewn llywodraeth leol yng Nghymru gan orffen trwy ymuno â’r Swyddfa Gymreig fel Pennaeth Cynllunio ym 1997, ble roedd yn rheoli trawsnewid yr Adran i gyd-destun gwahanol iawn o weithio gyda Llywodraeth Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn sefydlodd Raglen Ymchwil Cynllunio Cymru, datblygodd bolisi a deddfwriaeth arbennig yn cynnwys Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, a chefnogodd Gweinidogion wrth iddynt wneud penderfyniadau ar ddatblygiadau pwysig.

Pan adawodd ar ddiwedd 2005, dechreuodd ar gyfnod o waith hunan-gyfrannol, ran fwyaf fel Ysgrifennydd Fforwm Cynllunio Cenedlaethol (NPF) croes-sector ac wedyn yn gweithio ar brosiect ar y cyd dros yr NPF gyda Leonora Rozee OBE i annog y defnydd o Gyfryngu mewn Cynllunio yn Lloegr, a daeth hynny i ben yn 2014.
Am dair blynedd roedd yn aelod o Banel Gwobrwyo Cynllunio Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol y DU. Mae hi wedi bod yn Arholwr Allanol i’r radd gyntaf yn y cwrs Cynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd, yn gynghorwr i EUREKA (rhaglen Meistr Caerdydd mewn Polisi gofodol yr Undeb Ewropeaidd gyda phrifysgolion Nijmegen a Blekinge), ac yn Arholwr Allanol i raglen MCD Prifysgol Lerpwl.

Mae Kay yn wirfoddolwraig i Gymorth Cynllunio Cymru (ers 2006), ac mae hi’n Gynghorwr Cynllunio a Gwarchodaeth i Gymdeithas Llandaf (sy’n gysylltiedig ag Ymddiriedolaeth Dinesig Cymru).

Martin Buckle

Independent Planning, Transport and Regeneration Consultant

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 2016

Following an initial planning role with Oxford City Council in the 1970s, Martin moved to Cardiff in 1975. He has subsequently spent most of his career working in local government in Wales, mainly in planning, transport, regeneration, tourism and countryside services. In the 1980s and 1990s, Martin was also a Planning Aid Wales volunteer.

In 2006, he commenced working as an independent consultant, mainly in South Wales and South West England. In 2010 he returned to local government, acting until 2014 as lead officer with Sewta, the former regional transport consortium for South East Wales. Through 2014 and 2015, he returned to work in England, this time as Project Manager on the Somerset Flood Action Plan.

Over the period 2006 to 2016, he was also a Member of the Brecon Beacons National Park Authority, appointed by the Welsh Government, progressing in 2012 to become Vice-Chairman of the Planning Committee and Member Champion for Heritage.

Since 2006, Martin has also been a member of the Management Board of RTPI Cymru, fulfilling the role of Honorary Treasurer, and has been a member of the RTPI Cymru Policy & Research Forum since 2009.

Martin’s academic background includes qualifications in economics, town planning, urban design, and business management.

Lawrence Dowdall

Uwch Swyddog Cynllunio, Cyngor Sir Caerdydd

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 2012

Ar hyn o bryd mae Lawrence yn gweithio fel uwch gynllunydd mewn rheolaeth datblygiad gyda Chyngor Caerdydd. Mae wedi gweithio fel cynllunydd ers 2006 yng Nghaeredin a Chaerdydd. Tra’n gweithio yn yr Alban, gwirfoddolodd Lawrence i Planning Aid Scotland.

Cyn gweithio fel cynllunydd, roedd Lawrence yn gweithio fel pensaer yn y DU a thramor. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn pensaernïaeth, dylunio trefol ac adnewyddiad.

Ian Horsburgh

Cynllunydd Siartredig (wedi ymddeol)

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 1995

Roedd Ian Horsburgh yn Gynllunydd gyda Chyngor Caerdydd gydag amryw swyddogaethau rhwng 1972 a 2009. Mae bellach ‘wedi ymddeol’ ond mae’n parhau i ymwneud â grwpiau cymunedol ac yn helpu sipsiwn a theithwyr. Mae wedi bod yn ymwneud â Chymorth Cynllunio ers 1976 ac roedd ef yn allweddol yn gwneud Cymorth Cynllunio De Cymru, rhagflaenydd Cymorth Cynllunio Cymru, yn elusen annibynnol. Yn flaenorol mae wedi gwasanaethu fel Cadeirydd y sefydliad ac mae’n aelod o’r Bwrdd ac yn bennaeth ar y Grŵp Marchnata.

Mae Ian wedi gwneud llawer gyda grwpiau cymunedol yn Ne Cymru ac mae wedi sylfaenu dwy elusen arall. Dros fisoedd y gaeaf, mae’n mudo i’r de i’r Alpau er mwyn mynd i sgïo ‘off-piste’.

Graham Walters

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 2016

Graham is a recently retired barrister. He was in practice in Cardiff for 30 years and a founder member of Civitas Law, civil and public law barristers, and remains there as a door tenant. he specialised in administrative and public law generally with a particular emphasis of planning and public inquiry work for developers and public bodies.

He maintains his interest in the planning and development process in Wales and seeking to widen understanding of it.

Derek Hobbs

Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan.

Kate Miles

Mwy o wybodaeth yn dod yn fuan.Share via
Share via
Send this to a friend