Bwrdd Rheoli

Rheolir Cymorth Cynllunio Cymru gan Fwrdd o bymtheg Cyfarwyddwr-Ymddiriedolwr. Mae’r Bwrdd yn cyfarfod yn ffurfiol bedair gwaith y flwyddyn ac mae’n atebol dan gyfraith elusennau a chwmnïau i sicrhau ein bod yn cadw at ein hamcanion elusennol a bod ein harian yn cael ei reoli’n effeithiol.

Mae aelodau’r Bwrdd yn cynrychioli amrediad eang o ddiddordebau cynllunio a diddordebau cysylltiol a dônt o nifer o wahanol sectorau, yn cynnwys llywodraeth leol, ymgynghoriaeth, academia a sefydliadau cynllunio ac amgylcheddol cysylltiol. Mae’r Cyfarwyddwyr yn cymryd rhan mewn pwyllgorau a gweithgorau.
Mae Cyfarwyddwyr yn gwasanaethu ar y Bwrdd rheoli fel unigolion yn eu rhinwedd eu hun; nid ydynt yn cynrychioli buddion y sefydliadau maent yn gweithio iddynt.

Mae gan Gymorth Cynllunio Cymru ddiddordeb mewn recriwtio Cyfarwyddwyr o wahanol gefndiroedd a chanddynt amrediad o sgiliau gwahanol i’w cynnig. Nid oes rhaid i Gyfarwyddwyr fod yn gynllunwyr proffesiynol na’n ymwneud â’r sector gynllunio. Os hoffech ragor o wybodaeth, gallwch lawrlwytho pecyn gwybodaeth yma neu neu gysylltu â ni am sgwrs.

Cyfarwyddwr-Ymddiriedolwr presennol

Derek Hobbs - CadeiryddIan StevensMartin BuckleIan HorsburghGraham WaltersKate MilesDr. Francesca SartorioShane WettonJonathan ParsonsRobert Chichester

Derek Hobbs – Cadeirydd

Mae Dere yn ymgynghorydd llawrydd gyda Digital Transformation Relationships Ltd., yn gweithio i gleientiaid megis yr Automobile Association, Business in Focus ac Oracle ac yn ddiweddar mae wedi cwblhau dwy flynedd fel Cyfarwyddwr Dros Dro Trosglwyddiad Digidol gyda Gyrfaoedd Cymru.

Ymunodd â DWP fel Pennaeth Gwasanaethau Digidol chwe blynedd yn ôl a dod yn Bennaeth Digital Efficiencies and Channels a chyflwyno, ymysg pethau eraill, robotiaid a sianeli sy’n hygyrch i bobl anabl.

Cyn hynny roedd yn Bennaeth Marchnata Strategol yn y Rheolwr Pensiynau (yn gyfrifol am gyflwyno Cofrestru Awtomatig i bob cyflogwr yn y DU), Pennaeth Mewnwelediad a Marchnata yn y DVLA (yn gyfrifol am gyflwyno Trethu Ceir Ar-lein, Trwyddedau Gyrru a Marchnata Cofrestriad Personol), yn Gyfarwyddwr Masnachfraint Moduro yn DirectGov (yn gyfrifol am y nifer fwyaf o fasnachfraint ar safle DirectGov) a Phrif Weithredwr Valleys Arts Marketing (yn gyfrifol am gefnogaeth farchnata i leoliadau mewn 10 Awdurdod Lleol). Cyn hynny roedd yn rhedeg ei gwmni Dodrefn Archeb-Trwy’r-Post ei hun am 20 mlynedd.

Mae’n Gymrawd y CIM a’r IDM.

 

Ian Stevens

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 2014

Mae Ian yn Gynllunydd Tref siartredig. Mae ganddo brofiad yn y sector gyhoeddus a phreifat ar ôl gweithio fel ymgynghorwr ac mewn awdurdodau lleol ar draws Cymru a Lloegr. Mae wedi gweithio ar nifer o brosiectau cynllunio yn cynnwys gwerthuso cynllunio, hyrwyddo tir, cynlluniau datblygu lleol a chynllunio cymdogaethol ynghyd ag ymddangos mewn archwiliadau cynlluniau lleol. Mae ganddo brofiad o ddarparu cyngor i amrywiaeth o randdalwyr ac ymgymryd â digwyddiadau cymunedol.  Hefyd mae Ian wedi paratoi a chyflwyno ceisiadau cynllunio yn cynnwys datblygiadau preswyl, newid defnydd, tystysgrifau a chynlluniau datblygiad cyfreithiol trwy hawliau datblygu a ganiateir. Yn Gymro Cymraeg, mae Ian yn byw yng Ngogledd Cymru. Mae wedi gwirfoddoli gyda Chymorth Cynllunio Cymru am dros saith blynedd, ac wedi delio â galwadau gan y cyhoedd i’r llinell gymorth ar ystod o faterion cynllunio.  Yn fwy diweddar mae wedi gweithredu fel aelod o’r Bwrdd Cyfarwyddwyr, gan ddarparu cyngor strategol i’r Prif Weithredwr a sicrhau llywodraethiant effeithiol.

 

Martin Buckle

Ymgynghorydd Annibynnol ar Gynllunio Trafnidiaeth ac Adnewyddu

Ymunodd â’r Bwrdd Rheoli – 2016

Yn dilyn swydd fel cynllunydd gyda Chyngor Dinas Rhydychen yn y 1970au, symudodd Martin i Gaerdydd yn 1975. Ers hynny mae wedi treulio’r rhan fwyaf o’i yrfa’n gweithio mewn llywodraeth leol yng Nghymru, ran fwyaf ym meysydd cynllunio, trafnidiaeth, adnewyddu, twristiaeth a gwasanaethau cefn gwlad. Yn y 1980au a’r 199au roedd Martin yn wirfoddolwr gyda Chymorth Cynllunio Cymru.

Yn 2006, dechreuodd weithio fel ymgynghorydd annibynnol, ran fwyaf yn Ne Cymru a De Orllewin Lloegr. Yn 2010 dychwelodd i lywodraeth leol a than 214 ef oedd prif swyddog SEWTA, y cyn-gonsortiwm trafnidiaeth ranbarthol ar gyfer De Ddwyrain Cymru. Yn ystod 2014 a 2015 dychwelodd i weithio yn Lloegr fel Rheolwr Prosiect ar y Cynllun Gweithredu Llifogydd yng Ngwlad yr Haf.

Dros gyfnod o ddeng mlynedd o 2006 i 2016, roedd hefyd yn Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, wedi ei apwyntio gan Lywodraeth Cymru ac yn 2012 daeth yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ac yn Aelod Cefnogi Treftadaeth.

Ers 2006, mae Martin wedi bod yn aelod o Fwrdd Rheoli RTPI Cymru, fel Trysorydd Anrhydeddus ac wedi bod yn aelod o Fforwm Polisi ac Ymchwil RTPI Cymru ers 2009.

Mae cefndir academaidd Martin yn cynnwys cymwysterau mewn economeg, cynllunio tref, dylunio trefol a rheoli busnes.

 

Ian Horsburgh

Cynllunydd Siartredig (wedi ymddeol)

Ymunodd Bwrdd Rheoli – 1995

Roedd Ian Horsburgh yn Gynllunydd gyda Chyngor Caerdydd gydag amryw swyddogaethau rhwng 1972 a 2009. Mae bellach ‘wedi ymddeol’ ond mae’n parhau i ymwneud â grwpiau cymunedol ac yn helpu sipsiwn a theithwyr. Mae wedi bod yn ymwneud â Chymorth Cynllunio ers 1976 ac roedd ef yn allweddol yn gwneud Cymorth Cynllunio De Cymru, rhagflaenydd Cymorth Cynllunio Cymru, yn elusen annibynnol. Yn flaenorol mae wedi gwasanaethu fel Cadeirydd y sefydliad ac mae’n aelod o’r Bwrdd ac yn bennaeth ar y Grŵp Marchnata.

Mae Ian wedi gwneud llawer gyda grwpiau cymunedol yn Ne Cymru ac mae wedi sylfaenu dwy elusen arall. Dros fisoedd y gaeaf, mae’n mudo i’r de i’r Alpau er mwyn mynd i sgïo ‘off-piste’.

 

Graham Walters

Ymunodd â’r Bwrdd Rheoli – 2016

Mae Graham newydd ymddeol fel bargyfreithiwr. Roedd yn gweithio yng Nghaerdydd am dros 30 blynedd ac roedd yn un o sylfaenwyr Civitas Law, bargyfreithwyr cyfraith sifil a chyhoeddus ac mae’n parhau i fod yno fel ‘tenant drws’. Roedd yn arbenigo mewn cyfraith weinyddol a chyhoeddus yn gyffredinol gyda phwyslais penodol ar gynllunio a gwaith ymchwiliadau cyhoeddus ar gyfer datblygwyr a chyrff cyhoeddus.

Mae’n cynnal ei ddiddordeb yn y broses cynllunio a datblygu yng Nghymru ac yn ceisio lledaenu dealltwriaeth o hyn.

 

Kate Miles

Mae Kate yn Rheolwr Elusennol y DPJ Foundation, elusen sy’n cefnogi iechyd meddwl yn y gymuned amaethyddol, trwy ddarparu llinell gymorth a mynediad i Gwnsela, yn ogystal â hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth.  Cyn cymryd y rôl hon, bu’n gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau gwirfoddol a chymunedol a gwirfoddolwyr yn ardal Castell Nedd Port Talbot gan eu cefnogi a’u cynghori i sicrhau arferion llywodraethiant cryf.  Nid yw Kate yn gweithio fel cyfreithiwr mwyach ond roedd yn arbenigo mewn Cyfraith Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol yn ystod ei gyrfa yn y gyfraith a bu’n cynghori ystod o fusnesau a chyrff yn y sector gyhoeddus.

Magwyd Kate ar fferm ddefaid a chig eidion yn Ne Cymru ac mae hi’n ffermio gyda’i phartner ym Mro Gŵyr.  Mae hi’n Ymddiriedolwr Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc ac yn gwirfoddoli fel mentor gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog.  Mae Kate wrthi’n hyfforddi i fod yn Gwnselwr ac yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau chwarae pêl rwyd, mynd am dro gyda’i chi a theithio.

 

Dr. Francesca Sartorio

Mae Francesca wedi bod yn gweithio fel Darlithydd mewn Cynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd ers 2004.  Cyn symud i Gaerdydd roedd yn gweithio mewn ymarfer ac mewn academia yn Yr Alban, Yr Almaen a’r Eidal. Mae ei agenda ymchwil yn mapio’r ardaloedd y bu’n gweithio ynddynt tra’n ymarferydd (cynllunio) ac yn canolbwyntio ar arferion cynllunio strategol, ymgysylltiad dinasyddion yn y prosesau cynllunio a diwylliannau dylunio trefol – gyda delio ambell waith â materion pedagogaidd (ar ôl dod yn ymarferydd addysgol).

Ers dod i’r DU, mae Francesca wedi dylunio, arwain a thraddodi 15 modiwl a bod yn rhan o dimau addysgu amlddisgyblaethol yn datblygu rhaglenni newydd UG a PGT. Mae ei haddysgu wedi delio â systemau cynllunio, astudiaethau cynllunio cymharol, dylunio trefol, cyfranogi ac ymgysylltu â chynllunio, dulliau ymchwil ac mae ganddi brofiad mewn dylunio amgylchedd addysgu anghonfensiynol megis charrettes, ystafelloedd dosbarth wedi eu gwyrdroi, a sefyllfaoedd dysgu-trwy-wneud. Mae hi hefyd wedi bod yn ffodus i oruchwylio saith myfyriwr PhD, gyda chyllid mewnol ac allanol.  Mae hi’n Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch.

Bu’n Gyfarwyddwr ac Ymddiriedolwr i Gymorth Cynllunio Cymru rhwng 2009 a 2017 ac eto ers 2019. Mae wedi bod yn rhan o Grŵp Cynghori Polisi Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru rhwng 2014 a 2016. Gweithredodd fel cynrychiolydd y DU ar Gymdeithas Cynllunio Ysgolion Cynllunio Ewrop (AESOP) rhwng 2014 a 2020, trwy eistedd ar Gyngor y Cynrychiolwyr.

Mae’n byw gyda dau ‘fachgen’: bachgen 12-mlwydd oed a chi 3-blwydd oed a’r ddau’n fywiog ac yn llawn chwilfrydedd. Pe bai ganddi amser byddai’n hoffi gwneud amrywiaeth o weithgareddau crefft a choginio ond nid oes ganddi amser sbâr felly ei huchelgais ar y funud yw creu amser – gyda chanlyniadau gwael!

 

Shane Wetton

Mae Shane yn Swyddog Ymgysylltiad Strategol a Chynlluniau Cynefin yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac wedi bod yn ymwneud â Chynlluniau Cynefin ers eu cychwyn.  Mae’n gweithio gyda’r Tîm Cynllunio Strategol ac mae wedi cynorthwyo cymunedau i ddylanwadu ar y Broses Gynllunio ac yn eu hannog i gymryd rôl ragweithiol er mwyn darparu gwybodaeth a gallu lleol.  Mae wedi bod yn Swyddog Ymgysylltiad Cymunedol am 17 blynedd ac wedi gweithio ar sawl menter yn lleol, yn Ewrop a chyda Llywodraeth Cymru; yn ei swydd fel Prif Swyddog Datblygu Cymuned fe’i gwelwyd yn darparu cefnogaeth datblygiad cymunedol traddodiadol i grwpiau ac unigolion a’u hannog i fod yn fwy rhagweithiol yn eu cymunedau trwy ddarparu mentora ar adeiladu capasiti a chynorthwyo gyda thechnegau ymgysylltu, codi arian a cheisiadau, yn ogystal â datblygu a rheoli prosiectau.

Hefyd bu Shane yn gweithio ar y rhaglen Adnewyddu Bywyd y Bae ym Mae Colwyn gan annog cymunedau lleol i ymgysylltu â’r mentrau adfywio oedd yn digwydd yn eu tref ac i ddylanwadu ar y datblygiadau.

Mae Shane wedi byw ei holl fywyd yng Ngogledd Cymru ac mae’n aelod o sawl panel Cyllid Cymunedol ac yn teimlo’n angerddol dros hanes a dyfodol yr ardal.  Ymhell o’i waith mae gan Shane ychydig o ddiddordebau a gweithgareddau eraill, mae’n Gynghorydd Cymuned yn ei bentref lleol ac yn hyfforddwr tîm pêl-droed ieuenctid lleol. Mae’n hoff o gasglu hen gerddoriaeth a recordiau vinyl ac yn mwynhau mynd i gyngherddau fel y gall.

 

Jonathan Parsons

Ar hyn o bryd mae Jonathan yn swyddog arweiniol ar gyfer Cynllunio a Chludiant Strategol gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen y Bont ar Ogwr.  Ymunodd â’r tîm cynllunio yn syth o’r ysgol yn 1985 ac ers hynny mae wedi gweithio i sawl awdurdod Cynllunio yn Ne Cymru mewn sawl swydd wrth astudio’n rhan-amser cyn dod yn gynllunydd tref siartredig yn 1996.

Yn ei yrfa mae wedi delio â holl agweddau cynllunio yn cynnwys rheoli datblygu, polisi, apeliadau a gorfodaeth.  Mae hyn wedi cynnwys gweithio ar brosiectau mawr seilwaith, adnewyddu a phreswyl. Yn fwy diweddar mae wedi bod yn ymwneud â chynllunio rhanbarthol a mentrau cludiant. Cychwynnodd ymrwymiad Jonathan â Chymorth Cynllunio Cymru fel gwirfoddolwr yn 1998 gan gymryd amrywiaeth o waith achos a digwyddiadau ymgysylltiad cymunedol.

Mae Jonathan yn parhau i fod yn ymrwymedig i hyrwyddo gwaith y proffesiwn cynllunio fel yr ysgogwr allweddol sy’n darparu lleoedd cynaliadwy, iach ac o ansawdd dda.

 

Robert Chichester

Mae Robert yn Gynllunydd Tref Siartredig gyda dros 15 blynedd o brofiad yn y Sector Gyhoeddus a Phreifat.  Mae’n Gyfarwyddwr a Pherchennog C2J Architects & Town Planners ac yn fwyaf cyfrifol am y sector gynllunio yn y swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llundain. Mae’n arbenigo mewn cynllunio gofodol, rheoli datblygu a datblygiadau preswyl.

Mae Robert wedi bod yn aelod o Bwyllgor Gweithredol RTPI Cymru ers 2015 ac yn bresennol ef yw’r Is-gadeirydd Iau. Mae’n byw yng Nghaerdydd ac yn ei amser hamdden mae’n chwarae golff, yn hoff iawn o rygbi ac yn mwynhau treulio amser gyda’i deulu ifanc.

 

 

Share via
Share via
Send this to a friend