Hysbysiad o’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cymorth Cynllunio Cymru Cyfyngedig

HYSBYSIAD O’R CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Rhoddir hysbysiad yma y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymorth Cynllunio Cymru 2021 ym mhrif swyddfa Cymorth Cynllunio Cymru, Llawr Cyntaf, 174 Heol yr Eglwys Newydd, Y Mynydd Bychan, Caerdydd CF14 3NB ar Ddydd Mercher Mehefin 23ain 2021 am 4.30yp.

Materion busnes y cyfarfod fydd:

  1. pleidleisio ar apwyntio Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn i ddod
  2. ystyried a phleidleisio ar gymeradwyo cyfrifon y cwmni 2020-21
  3. ystyried a phleidleisio ar gymeradwyo’r adroddiad blynyddol
  4. ystyried a phleidleisio ar unrhyw fater arall a godir yn briodol

Mae hawl gan aelod o’r cwmni i apwyntio unigolyn arall fel ei ddirprwy i arfer unrhywrai o’i hawliau i fynychu a siarad a phleidleisio mewn cyfarfod y cwmni.

Cylchredir ffurflenni dirprwyo cyn y cyfarfod a fydd yn esbonio’r gweithdrefnau a’r agenda yn fwy manwl, ond dylech nodi gellir ond cofrestru eich bod yn mynychu’r cyfarfod os bydd y ffurflen hon wedi ei chwblhau a’i dychwelyd cyn y cyfarfod. Mae mynychu trwy ddirprwyaeth yn cyfrif fel mynychu ar gyfer dibenion ffurfiol.

Mae Mesurau a Chanllawiau Llywodraeth Cymru ar ddyddiad yr hysbysiad hwn yn golygu mai dim ond cyfanswm o ddau unigolyn a all fynychu ac felly yn gyffredinol nid yw aelodau’n gallu mynychu yn bersonol. Yn unol â’r canllawiau hyn, bydd dau gynrychiolydd Cymorth Cynllunio Cymru yn gweithredu fel dirprwyon ac yn bresennol yn gorfforol (gan gymryd sylw o bellter cymdeithasol) yn Swyddfa Caerdydd er mwyn sicrhau bod y cyfarfod â chworwm i gynnal busnes ffurfiol y cyfarfod.

Os hoffech chi ymuno fel arsylwr anfonwch e-bost at: [email protected]

Ar ran y Bwrdd

James Davies, Prif Weithredwr

27 Mai 2021

 

Share via
Share via
Send this to a friend