Newyddion

Hysbysiad o’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Cymorth Cynllunio Cymru Cyfyngedig

HYSBYSIAD O’R CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Rhoddir hysbysiad yma y cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymorth Cynllunio Cymru 2020 ym mhrif swyddfa Cymorth Cynllunio Cymru, Llawr Cyntaf, 174 Heol yr Eglwys Newydd, Y Mynydd Bychan, Caerdydd CF14 3NB ar Ddydd Llun, Mehefin 15fed 2020 am 4.30yp.

Materion busnes y cyfarfod fydd:

  1. pleidleisio ar apwyntio Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn i ddod (bydd traean y Cyfarwyddwyr yn ymddeol yn y cyfarfod),
  2. ystyried a phleidleisio ar gymeradwyo cyfrifon y cwmni 2019-20
  3. ystyried a phleidleisio ar gymeradwyo’r adroddiad blynyddol
  4. ystyried a phleidleisio ar unrhyw fater arall a godir yn briodol

Mae hawl gan aelod o’r cwmni i apwyntio unigolyn arall fel ei ddirprwy i arfer unrhywrai o’i hawliau i fynychu a siarad a phleidleisio mewn cyfarfod y cwmni.

Cylchredir ffurflenni dirprwyo cyn y cyfarfod a fydd yn esbonio’r gweithdrefnau a’r agenda yn fwy manwl, ond dylech nodi gellir ond cofrestru eich bod yn mynychu’r cyfarfod os bydd y ffurflen hon wedi ei chwblhau a’i dychwelyd cyn y cyfarfod. Mae mynychu trwy ddirprwyaeth yn cyfrif fel mynychu ar gyfer dibenion ffurfiol.

Mae Mesurau a Chanllawiau Llywodraeth Cymru ar ddyddiad yr hysbysiad hwn yn golygu mai dim ond cyfanswm o ddau unigolyn a all fynychu ac felly yn gyffredinol nid yw aelodau’n gallu mynychu yn bersonol. Yn unol â’r canllawiau hyn, bydd dau gynrychiolydd Cymorth Cynllunio Cymru yn gweithredu fel dirprwyon ac yn bresennol yn gorfforol (gan gymryd sylw o bellter cymdeithasol) yn Swyddfa Caerdydd er mwyn sicrhau bod y cyfarfod â chworwm i gynnal busnes ffurfiol y cyfarfod.

Ar ran y Bwrdd

James Davies, Prif Weithredwr

20 Mai 2020

 

Cymorth Cynllunio Cymru sy’n ennill sylw cenedlaethol

Cymorth Cynllunio Cymru ein canmol yn ein categori Tîm Cynllunio Mewnol y Flwyddyn yng Ngwobrau Rhagoriaeth Cynllunio Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol 2020 a gynhaliwyd yn rhithwir ar You Tube ar Ebrill 30ain 2020.

Gwobrau Rhagoriaeth Cynllunio Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yw’r gwobrau mwyaf eu parch sydd wedi eu hen sefydlu yn niwydiant cynllunio. Maent wedi eu cynnal am dros 40 mlynedd, ac maent yn dathlu enghreifftiau rhagorol o gynllunio a’r cyfraniad mae cynllunwyr yn ei wneud i gymdeithas.

Read More

Diweddariad oddi wrth ein Prif Weithredwr

Rwy’n ysgrifennu atoch i roi’r diweddaraf i chi ynghylch y newidiadau i weithgareddau Cymorth Cynllunio Cymru mewn ymateb i’r pandemig COVID-19:

  • Mae holl ddigwyddiadau wyneb yn wyneb CCC wedi eu canslo ac ni chynhelir unrhyw ddigwyddiadau eraill tan eich hysbysir.
  • Bydd y tîm staff yn gweithio o’u cartrefi a bydd y rhifau ffôn a’r cyfeiriadau ebost yn parhau yr un fath.
  • Bydd llinell gymorth CCC yn parhau i fod ar agor. (02920 625000)

Ar nodyn cadarnhaol, roedd, a mae, Cymorth Cynllunio Cymru ar fin lansio llwyfan hyfforddi ar-lein – ceir mwy o newyddion am hyn yn Ebrill.  Byddwn hefyd yn edrych ar ddarparu gweminarau (webinars) byw yn fuan.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo gyda’r gweithgareddau hyn, gadewch i ni wybod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon  cofiwch y gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol trwy [email protected] neu ar 02920 625004

Diolch am eich cefnogaeth barhaus a chadwch yn ddiogel.

Send this to a friend