Gwirfoddoli gyda Chymorth Cynllunio Cymru

Dechreuwyd y gwasanaeth cymorth cynllunio yng Nghymru ym 1978 gan grwp bach o wirfoddolwyr ymroddedig ac egnïol. Ers hynny mae gwirfoddolwyr wedi bod yn ganolog yn narpariaeth gwasanaeth cymorth cynllunio ar gyfer pobl Cymru.

Er bod Cymorth Cynllunio Cymru erbyn hyn yn derbyn grant craidd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, sy’n caniatáu cyflogi tîm bach o staff i gydlynu gweithgareddau, mae cyfraniad y gwirfoddolwyr yn parhau i fod yn ganolog i’n gwaith ac yn gymorth mawr i gyflawni’n hamcanion. Yn gynyddol mae Cymorth Cynllunio Cymru’n cynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr gymryd rhan ym mhob un o’n gweithgareddau.

Mae gwirfoddolwyr yn cymryd achosion o’r Llinell Gymorth, yn cynghori a chefnogi unigolion a grwpiau cymunedol ar draws sbectrwm o faterion cynllunio.
Mae gwirfoddolwyr yn cynorthwyo gyda pharatoi a chyflwyno hyfforddiant i grwpiau cymunedol, mudiadau gwirfoddol a sefydliadau eraill.
Gall gwirfoddolwyr ymuno â’r Bwrdd Rheoli fel cyfarwyddwyr a gweithredu fel mentoriaid i wirfoddolwyr llai profiadol.

Mae gwirfoddolwyr yn helpu paratoi cyhoeddiadau, yn gweithio ar gyhoeddusrwydd ac yn trefnu digwyddiadau.

Beth mae gwirfoddolwyr yn ei wneud?

Fel gwirfoddolwr gyda Chymorth Cynllunio Cymru gallwch ddewis i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau:

 • Rydym yn darparu gwasanaeth Llinell Gymorth ar y ffôn neu ebost sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i alwyr cymwys ar draws y sbectrwm o faterion cynllunio. Gwneir llawer o’r gwaith hwn gan wirfoddolwyr cynllunio sy â chymwysterau llawn.
 • Mae gwirfoddolwyr yn helpu cyflwyno hyfforddiant a chefnogaeth arall i grwpiau cymunedol. Ar gyfer hyn, rhaid inni gael cynllunwyr cymwysedig, profiadol a hefyd pobl gyda sgiliau hwyluso, hyfforddi a chyfryngu.
 • Mae Cymorth Cynllunio Cymru’n cynhyrchu amrywiaeth o gyhoeddiadau canllaw ynghyd â deunyddiau dysgu sy’n esbonio’r system gynllunio leygwyr. Gallwch wirfoddoli i ysgrifennu cynnwys y cyhoeddiadau, neu os nad ydych yn gynllunydd gallwch helpu gyda chyfieithu, prawf ddarllen neu ddarluniau.
 • Gallwch hefyd wirfoddoli fel Cyfarwyddwr ar Fwrdd Rheoli Cymorth Cynllunio Cymru. Ar gyfer hyn mae angen pobl gyda phrofiad o reoli sefydliadau, codi arian, datblygu cymunedol ac ati. Nid yw arbenigedd cynllunio yn hanfodol.

Gall gwirfoddolwyr ddewis faint o amser maent am roi ac ar ba bynciau yr hoffent weithio. Mae rhai’n dewis ehangu eu gorwelion yn fwriadol trwy weithio mewn meysydd na fyddent yn dod ar eu traws yn eu gwaith bob dydd.

Hefyd mae Cymorth Cynllunio Cymru’n cynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr i gael hyfforddiant am ddim ac am bris isel fydd, ynghyd â gwaith achos, yn gallu cyfri tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus.

Os hoffech wybod mwy am wirfoddoli gyda Chymorth Cynllunio Cymru, cysylltwch ni ar 02920 625 004 neu ar ebost.

Pwy all wirfoddoli?

Gall unrhyw un wirfoddoli i gynorthwyo Cymorth Cynllunio Cymru ond dim ond cynllunwyr gyda’r cymwysterau a’r profiad priodol all roi cyngor cynllunio a chefnogaeth i gleientiaid y Llinell Gymorth.

Nodwch nad oes rhaid i wirfoddolwyr fod yn aelodau corfforaethol o’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol.

Pam ddylwn i wirfoddoli?

Gall gwirfoddoli gyda CCC:

 • gyfri tuag at Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus
 • darparu ‘gwiriad realaeth’ defnyddiol trwy roi agweddau newydd ar sut mae’r cyhoedd yn rhyngweithio â’r system gynllunio
 • rhoi mewnwelediad i adrannau newydd gweithgaredd cynllunio
 • ehangu profiad o sut mae awdurdodau lleol a / neu sectorau eraill yn gweithredu
 • ehangu rhwydweithiau proffesiynol
 • darparu profiad gwerthfawr o ymgynghoriad cymunedol a meithrin gallu
 • adnewyddu diddordeb ac agor y drws i gyfleoedd newydd
 • rhoi mynediad i hyfforddiant perthnasol rhad
 • caniatáu i gynllunwyr sydd wedi ymddeol, wedi cymryd saib yn eu gyrfa neu sy’n gweithio tu allan i gynllunio prif-ffrwd gadw mewn cysylltiad â’r materion cynllunio diweddaraf
 • rhoi cyfleoedd i gynllunwyr sydd newydd gael cymhwyster i ehangu eu profiad
 • datblygu sgiliau rhyngbersonol
 • rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned ehangach
 • helpu gwella’r cysylltiadau rhwng y cyhoedd a’r system gynllunio
 • fod yn werthfawr ac yn rhywbeth i’w fwynhau!

Os hoffech wybod mwy am wirfoddoli gyda Chymorth Cynllunio Cymru, cysylltwch ni ar 02920 625 004 neu ar ebost.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend