Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Ymgynghoriad ar Ddrafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Lansiodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar ddrafft llawn y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol ar Awst 7fed 2019. Welsh Government National Development Framework (NDF) Consultation

Maent yn ceisio eich sylwadau ar p’un ai y credwch chi bod y cynlluniau a’r polisïau yn y ddogfen yn gywir ar gyfer datblygu yng Nghymru.

Cewch tan Tachwedd 1af 2019 i ymateb i’r ymgynghoriad.  Gellir dod o hyd i’r FfDC a dogfennau ymgynghoriad eraill yn:

https://gov.wales/draft-national-development-framework

 

Y FfDC Drafft: ateb 17 cwestiwn

1. Beth yw'r Fframwaith Datblygu Cenedlaetheol (FfDC)?2. Sut bydd hyn yn effeithio ar gymunedau?3. Pa statws sydd gan y FfDC?4. Sut mae’n berthynol i gyfreithiau, polisïau a chynlluniau eraill?5. Pa fath o strwythur sydd i’r FfDC?6. Beth yw’r prif heriau a’r cyfleoedd a nodir yn y FfDC?7. Pa ganlyniadau mae’r FfDC yn dymuno eu cyflawni?8. Ble mae’r FfDC drafft yn ei ddweud y dylai twf ddigwydd? 9. Beth am ardaloedd gwledig?10. Pa rai yw’r tri rhanbarth?11. Beth mae’r FfDC drafft yn ei ddweud am Ogledd Cymru? 13. Beth mae’r FfDC drafft yn ei ddweud am Ganolbarth a De Orllewin Cymru?14. Beth mae’r FfDC drafft yn ei ddweud am De Ddwyrain Cymru?15. Sut bydd twf yn cael ei gynllunio a’i reoli?16. Pryd bydd y FfDC yn cael ei gyhoeddi?17. Sut allaf i roi sylwadau ar y FfDC?

 

Beth yw’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC)?

Mae’r FfDC yn gynllun datblygu 20-mlynedd sy’n delio â Chymru gyfan. Fe’i cynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ac unwaith y’i mabwysiadir bydd yn delio â’r cyfnod 2020 – 2040.

Mae’r FfDC yn delio â materion pwysig yn cynnwys yr economi, tai a’r amgylchedd ar gyfer Cymru gyfan.  Mae’n dangos ble dylai datblygiadau cenedlaethol arwyddocaol megis prosiectau ynni, trafnidiaeth, dŵr a gwastraff gael eu lleoli.

Mae’r FfDC yn dangos ble dylai twf ddigwydd, pa isadeiledd a gwasanaethau sy’n angenrheidiol a sut gall Cymru helpu i ymladd newid hinsawdd. Mae’n ceisio gwneud y gorau o’n hadnoddau, i greu cymunedau iach ac hygyrch ac i ddiogelu ein hamgylchedd.

Mae’n ceisio cyflawni ffyniant a llesiant yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol.

 

 1. Sut bydd hyn yn effeithio ar gymunedau?

Yn ogystal â delio â’r materion cynllunio mawrion sy’n effeithio ar Gymru, bydd y cynllun yn effeithio ar ffurf a chyfeiriad polisi cynllunio’r dyfodol yng Nghymru, yn cynnwys Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl).

Mae’r FfDC yn nodi tri rhanbarth i fuddsoddi ynddynt yn y dyfodol yng Nghymru  – Gogledd Cymru, Canolbarth a De Orllewin Cymru, a De Ddwyrain Cymru. Disgwylir y bydd Cynlluniau Datblygu Strategol (CDS) yn cael eu paratoi ar gyfer y rhanbarthau hyn. Bydd CDS yn dylanwadu ar gynnwys (a hyd) CDLl y dyfodol.

Felly, tra bo FfDC yn gynllun i Gymru gyfan, bydd yn hysbysu penderfyniadau ar brosiectau isadeiledd o arwyddocâd cenedlaethol a bydd yn effeithio ar bolisi cynllunio yn y dyfodol ar lefel leol.

O ganlyniad, mae Cymorth Cynllunio Cymru yn argymell eich bod yn rhannu eich safbwyntiau ar y cynllun drafft gyda Llywodraeth Cymru.

 

 1. Pa statws sydd gan y FfDC?

Yn gyfredol mae’r FfDC ar ffurf drafft. Pan geir ei fabwysiadu bydd y FfDC yn cymryd lle y Cynllun Gofodol Cymru cyfredol. Yn wahanol i Gynllun Gofodol Cymru, mae i’r FfDC staws cynllun datblygu ac felly bydd mwy o arwyddocâd iddo.

Bydd y FfDC yn ddarn mawr o’r jigsô cynllunio yng Nghymru. Unwaith y’i cyhoeddir bydd hierarchiaeth o gynlluniau datblygu fel:

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Cynlluniau Datblygu Strategol

Cynlluniau Datblygu Lleol

Mae’n rhaid i’r CDS a’r CDLl fod yn gydnaws â’r FfDC. Hefyd bydd y FfDC yn berthnasol i brosiectau isadeiledd mawrion trwy’r broses Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC).

 

 

 1. Sut mae’n berthynol i gyfreithiau, polisïau a chynlluniau eraill?

Mae Llywodraeth Cymru’n datgan eu bod wedi ystyried yn ofalus sut mae’r FfDC yn adlewyrchu, yn ymgyfuno â, ac yn gwneud y mwyaf o’i gyfraniad i uchelgeisiau, amcanion llesiant a ffurfiau o weithio sy’n ofynnol gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae’r FfDC yn gosod fframwaith ar ddefnydd tir i gefnogi cyflenwi strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb: Cyflenwi i Gymru.

Mae’r FfDC yn cydfynd â, a dylid ei ddarllen ochr yn ochr â Polisi Cynllunio Cymru a’i Nodiadau Cyngor Technegol atodol.

Bydd y cynllun yn effeithio ar ffurf a chyfeiriad polisi cynllunio’r dyfodol yng Nghymru, yn cynnwys Cynlluniau Datblygu Strategol (CDS) a Chynlluniau Datblygu Lleol (CDLl).

 

 

 1. Pa fath o strwythur sydd i’r FfDC?

Rhennir y cynllun i bump adran, gyda phob un yn adeiladu ar yr adran flaenorol:

 • Rhagymadrodd – yn esbonio diben y FfDC a sut mae’n gweddu i bolisi ehangach Llywodraeth Cymru.
 • Heriau a Chyfleoedd – yn edrych ar y tri rhanbarth ac yn nodi ac esbonio’r prif heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu Cymru dros yr 20 mlynedd nesaf.
 • Canlyniadau FfDC – mae’r rhain yn dadansoddi’r hyn mae’r FfDC yn ceisio ei wneud i ddelio â’r heriau a’r cyfleoedd.
 • Strategaeth Gofodol – yn gosod prif batrymau datblygu ac ardaloedd o newid sydd eu hangen i gyflawni’r canlyniadau.
 • Y Rhanbarthau – yn gosod yr uchelgeisiau a’r polisïau ar gyfer twf pwysig cenedlaethol yn y tri rhanbarth. Mae’r bennod hon yn amlygu’r lleoliadau allweddol ar gyfer datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol.

 

 1. Beth yw’r prif heriau a’r cyfleoedd a nodir yn y FfDC?

Mae rhai heriau a chyfleoedd yn cynnwys:

 • Poblogaeth sy’n heneiddio
 • Cynnydd mewn siaradwyr Cymraeg
 • Delio â newid hinsawdd, diogelu’r amgylchedd a defnyddio adnoddau naturiol yn ofalus
 • Dirywiad mewn diwydiant trwm a chynnydd mewn diwydiant digidol a gwasanaeth.
 • Rôl twristiaeth
 • Technoleg sy’n newid, cyflymder a darpariaeth rhyngrwyd yn gwella
 • Cysylltiadau â Lloegr ac Ewrop.
 • Lleihau anghydraddoldeb
 • Yr angen am dai fforddiadwy

Gweler tudalennau 12-17 y FfDC drafft am fwy o fanylion.

 

 1. Pa ganlyniadau mae’r FfDC yn dymuno eu cyflawni?

Mae’r FfDC yn ceisio gweld Cymru ble mae pobl yn byw….

 1. a gweithio mewn lleoedd cysylltiedig, cynhwysol ac iach
 2. mewn lleoedd gwledig bywiog gyda mynediad i gartrefi, swyddi a gwasanaethau
 3. mewn rhanbarthau unigryw sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd ac economaidd-gymdeithasol trwy dwf cynaliadwy
 4. mewn lleoedd ag Iaith Gymraeg lewyrchus
 5. a gweithio mewn trefi a dinasoedd sy’n ganolbwynt ar gyfer twf cynaliadwy
 6. mewn lleoedd lle mae ffyniant, arloesedd a diwylliant yn cael eu hyrwyddo
 7. mewn lleoedd lle mae teithio’n gynaliadwy
 8. mewn lleoedd â seilwaith digidol o’r radd flaenaf
 9. mewn lleoedd sy’n rheoli eu hadnoddau naturiol yn gynaliadwy ac yn lleihau llygredd
 10. mewn lleoedd ag ecosystemau bioamrywiol, gwydn a chysylltiedig
 11. mewn lleoedd sydd wedi’u datgarboneiddio

 

 1. Ble mae’r FfDC drafft yn ei ddweud y dylai twf ddigwydd?

Mae’r FfDC drafft yn datgan y bydd cyfleoedd cyflogaeth newydd ar raddfa fawr a thwf mewn tai yn digwydd ran fwyaf, er nid yn unig, yn yr ardaloedd canlynol:

 • Caerdydd, Casnewydd a’r cymoedd
 • Bae Abertawe a Llanelli
 • Wrecsam a Glannau Dyfrdwy

Mae’r FfDC yn canolbwyntio ar dwf yn y trefi a’r dinasoedd ac yn edrych ar ddefnyddio a datblygu’r isadeiledd yn yr ardaloedd hyn yn hytrach na chychwyn o’r dechrau eto.

Mae polisïau 1-3 (tudalennau 26-28) yn ceisio cyflenwi’r twf hwn.

 

 1. Beth am ardaloedd gwledig?

Mae Polisi 4 (tudalen 29) yn ceisio sicrhau bod twf priodol mewn trefi a phentrefi gwledig.  Golyga hyn bod yn rhaid i CDS a CDLl sicrhau bod gan bobl sy’n byw yn yr ardaloedd hyn gyfleoedd i gael swyddi, gwasanaethau ac isadeiledd lleol.

Mae’r FfDC drafft yn datgan y dylid rhoi blaenoriaeth i weithgareddau economaidd gyda chysylltiadau cryf ag ardaloedd gwledig, megis ffermio a busnesau cysylltiedig, prosesu bwyd a diod, cynhyrchu ynni, a thwristiaeth.

 

 

 1. Pa rai yw’r tri rhanbarth?

Mae’r FfDC yn rhannu Cymru i dri rhanbarth cynllunio sydd â’u cyfleoedd a’u heriau unigryw eu hunain:

 1. Gogledd Cymru
 2. Canolbarth a De Orllewin Cymru
 3. De Ddwyrain Cymru

Mae’n rhaid i o leiaf un Cynllun Datblygu Strategol ddod i’r amlwg ym mhob un o’r rhanbarthau hyn. Mae’r FfDC drafft yn datgan y dylai’r rhanbarthau gydweithio i sicrhau bod y cynlluniau yn cefnogi ei gilydd a bydd Llywodraeth Cymru yn monitro hyn i sicrhau cydymffurfio.

 

 1. Beth yw Cynllun Datblygu Strategol (CDS)?

Mae Cynllun Datblygu Strategol (CDS) yn gynllun rhanbarthol sydd wedi ei ddylunio i ddelio’n fwy effeithiol â materion croes ffiniau ac i gyflawni atebion cynllunio gwell.

Dylai’r cynlluniau gynnwys strategaethau gofodol, hierarchiaeth aneddau a chynlluniau i ddarparu tai a chyflogaeth ynghyd â materion rhanbarthol pwysig eraill.

Rhagwelir y bydd grwpiau o Awdurdodau Cynllunio Lleol yn gweithio gyda rhanddalwyr eraill i baratoi Cynlluniau Datblygu Strategol ymhob un o’r tri rhanbarth.

Paratoir CDS yn eitha tebyg i Gynlluniau Datblygu Lleol, ond ni fyddant yn cymryd eu lle.  Bydd CDLl yn parhau i ganolbwyntio ar bolisïau cynllunio lleol, ond maent yn debygol o fod yn fyrrach ac â mwy o ffocws unwaith y mabwysiadir y CDS.

Mae’n rhaid i CDS fod mewn ‘Cydymffurfiaeth Cyffredinol’ â’r FfDC pan y’i cyhoeddir.

 

 

 1. Beth mae’r FfDC drafft yn ei ddweud am Ogledd Cymru?

 • 19,000 o dai newydd i’w darparu dros gyfnod y cynllun yn cynnwys tai fforddiadwy.
 • Twf yn Wrecsam a Glannau Dyfrdwy ran fwyaf.
 • Gwaith agos gydag awdurdodau Lloegr er mwyn cefnogi’r twf.
 • Nodwyd chwe tref arall sydd â’r gallu i dyfu; Caernarfon, Rhyl, Llandudno, Bae Colwyn, Bangor a Phrestatyn.
 • Mae’n rhaid delio â materion llifogydd a diogelu cefn gwlad o amgylch trefi, ystyried Lleiniau Glas trwy’r broses CDS o bosib.
 • Cynnal a gwella rôl Caergybi fel porthladd.
 • Gwella trafnidiaeth gyhoeddus a chysylltiadau trafnidiaeth eraill yn gyffredinol â Gogledd Orllewin Lloegr.
 • Metro newydd i’r ardal.
 • Prosiectau ynni newydd i gefnogi swyddi, hyfforddiant a sgiliau.
 • Bydd Ynni Niwclear yn destun i ystyriaeth bellach.

 

 

 1. Beth mae’r FfDC drafft yn ei ddweud am Ganolbarth a De Orllewin Cymru?

 • Rhanbarth mawr ond mae dwysedd poblogaeth yn amrywio ar draws y rhanbarth, angen i gryfhau cymunedau gwledig.
 • 23,000 o dai i’w darparu dros gyfnod y cynllun yn cynnwys tai fforddiadwy.
 • Bae Abertawe a Llanelli i fod yn brif ardaloedd ar gyfer twf.
 • CDS / CDL i ganlyn Dêl Dinas Rhanbarth Bae Abertawe.
 • Twf posibl mewn 8 tref arall; Caerfyrddin, Llandrindod, Y Drenewydd, Aberystwyth, Aberdaugleddau, Hwlffordd, Penfro a Doc Penfro.
 • Twf yn rôl Aberdaugleddau oherwydd y derfynfa olew a nwy a’i bwysigrywdd strategol.
 • Cynlluniau ar gyfer Metro Bae Abertawe.

 

 

 1. Beth mae’r FfDC drafft yn ei ddweud am De Ddwyrain Cymru?

 • Mae 50% o’r gofyn am dai yng Nghymru yn yr ardal hon. Angen 71,000 o dai newydd yn cynnwys tai fforddiadwy.
 • Dylid lledaenu’r twf ar draws y rhanbarth.
 • System Metro i mewn i Gaerdydd.
 • Twf yng Nghasnewydd, yn enwedig ar dir llwyd ac eiddo gwag. Dylai cynlluniau ganiatáu’r twf hwn i leihau’r pwysau ar Gaerdydd.
 • Ystyriaeth i warchod economi’r ardal.
 • Gwarchod cefn gwlad a chysylltu â chefn gwlad o amgylch Bryste.
 • Cefnogi datblygiad a thwf Maes Awyr Caerdydd.
 • Parc Rhanbarthol y Cymoedd; gwneud y mwyaf o’i ddefnydd a gweithio gyda phartneriaid.

 

 

 1. Sut bydd twf yn cael ei gynllunio a’i reoli?

Er mwyn cyflawni’r bwriadau a’r amcanion blaenorol mae’r FfDC yn ei gwneud yn eglur bod yn rhaid cynllunio lleoedd yn dda ac y dylid:

 • Cynyddu trafnidiaeth heb geir;
 • Darparu mannau gwyrdd;
 • Darparu mynediad i wasanaethau.

Er mwyn cyflawni twf parhaus mewn trefi a dinasoedd mae’r FfDC yn nodi:

 • Dylai datblygu wneud y defnydd gorau o’r tir;
 • Dylid annog defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a’i wella;
 • Dylid cefnogi busnesau;
 • Dylai fod yn hawdd cyrraedd Addysg, Iechyd a gwasanaethau cyhoeddus.

Yng nghefn gwlad mae angen darparu swyddi, cartrefi, gwasanaethau a chyfleoedd cymdeithasol.

 

 

 1. Pryd bydd y FfDC yn cael ei gyhoeddi?

Disgwylir y cyhoeddir y FfDC ym Medi 2020.

Ceir amserlen fanwl ar baratoi’r cynllun yn:

https://gweddill.gov.wales/topics/planning/national-development-framework-for-wales/ndf-timeline/?skip=1&lang=cy

Unwaith y cyhoeddir y FfDC bwriedir adolygu’r cynllun bob 5 mlynedd.

 

 

 1. Sut allaf i roi sylwadau ar y FfDC?

Gellir gweld y FfDC drafft, yn cynnwys fersiwn hawdd ei ddarllen a fersiwn i fyfyrwyr ar wefan Llywodraeth Cymru  https://gov.wales/draft-national-development-framework

Ceir manylion ar sut i roi sylwadau ar y drafft ar y dudalen hon hefyd.

Bydd Llywodraeth Cymru’n cynnal sesiynau galw i mewn er mwyn eich galluogi chi i ddod i siarad gyda ni am y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.  Mae’r sesiynau hyn yn cael eu harwain gan alw a thrwy apwyntiad felly bydd yn rhaid i chi archebu’ch slot. Fe’u cynhelir yn y prif lyfrgelloedd cyhoeddus yn y 12 lleoliad a ganlyn:

 • Bangor 10 September: 2yp to 6.30yp
 • Casnewydd 11 September: 3yp to 5.30yp
 • Y Drenewydd 17 September: 2yp to 7.30yp
 • Caerfyrddin 18 September: 2yp to 6yp
 • Merthyr Tydfil 25 September: 2yp to 6yp
 • Aberystwyth 26 September: 2yp to 6yp
 • Abertawe 30 September: 3yp to 8yp
 • Hafan Milford 1 October: 10yp to 2yp
 • Wrecsam 2 October: 1yp to 6yp
 • Llandrindod 3 October: 2yp to 6yp
 • Bae Colwyn 10 October: 2yp to 5yp
 • Caerdydd 10 October: 1yp to 7yp

I gael mwy o wybodaeth ac i archebu eich lle cysylltwch â ni ar ebost [email protected] neu ffoniwch 0300 025 3261 neu 0300 025 1543.

Y dyddiad terfynol i dderbyn sylwadau yw 1 Tachwedd 2019.

Share via
Share via
Send this to a friend