Author: Deb Jeffreys

Diweddariad oddi wrth ein Prif Weithredwr

Rwy’n ysgrifennu atoch i roi’r diweddaraf i chi ynghylch y newidiadau i weithgareddau Cymorth Cynllunio Cymru mewn ymateb i’r pandemig COVID-19:

  • Mae holl ddigwyddiadau wyneb yn wyneb CCC wedi eu canslo ac ni chynhelir unrhyw ddigwyddiadau eraill tan eich hysbysir.
  • Bydd y tîm staff yn gweithio o’u cartrefi a bydd y rhifau ffôn a’r cyfeiriadau ebost yn parhau yr un fath.
  • Bydd llinell gymorth CCC yn parhau i fod ar agor. (02920 625000)

Ar nodyn cadarnhaol, roedd, a mae, Cymorth Cynllunio Cymru ar fin lansio llwyfan hyfforddi ar-lein – ceir mwy o newyddion am hyn yn Ebrill.  Byddwn hefyd yn edrych ar ddarparu gweminarau (webinars) byw yn fuan.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo gyda’r gweithgareddau hyn, gadewch i ni wybod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon  cofiwch y gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol trwy [email protected] neu ar 02920 625004

Diolch am eich cefnogaeth barhaus a chadwch yn ddiogel.

Adeiladu Caerdydd a’r Fro sy’n Gyfeillgar i Blant

Yn ddiweddar cynhaliwyd symposiwm gan Iechyd Cyhoeddus Cymru – “Adeiladu Caerdydd a’r Fro sy’n Gyfeillgar i Blant”.  Roedd y digwyddiad cyntaf llwyddiannus hwn wedi canolbwyntio ar asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i sichrau y clywir lleisiau plant a phobl ifanc ac i gynyddu a hyrwyddo amgylcheddau sy’n gyfeillgar i blant yn y lleoedd a’r gwagleoedd maent yn byw ynddynt.

Read More

Manteision Cymunedol Cynllunio a Chytundebau Adran 106

Ar Fawrth 14eg 2019 teithiodd tîm Cymorth Cynllunio Cymru i Fae Colwyn i gynnal y pedwerydd Digwyddiad Rhwydweithio eleni.  Ffocws y digwyddiad oedd Buddiannau Cymunedol Cynllunio a Chytundebau Adran 106.  Mynychodd cyfranogwyr o nifer o wahanol Gynghorau Tref a Chymuned o ranbarth Gogledd Cymru ynghyd â Swyddogion Adnewyddu o’r Cyngor lleol.

 

Cyflwynodd y siaradwyr agweddau gwahanol a gynorthwyodd i gynyddu rhannu dealltwriaeth o’r materion o amgylch Adran 106.   Rhoddodd Karen Probert a James Davies o Gymorth Cynllunio Cymru gyflwyniadau cychwynnol a gosod yr olygfa.

 

Cyflwynodd David Delaney, Ymgynghorydd y Gyfraith o Aaron and Partners y fframwaith gyfreithiol o amgylch Adran 106 a’r Ardoll Seilwaith Cymunedol, yn cynnwys gwybodaeth ar bwyntiau sbarduno ar gyfer cyfraniadau cynllunio, casglu rhwystriadau a’r cyfyngiadau amrywiol a ddaethpwyd ar eu traws.

 

Cyflwynodd Rhys Davies, Cyfarwyddwr, Cadnant Planning agwedd y datblygwr ac amlygodd y pwysigrwydd o Gynlluniau Cynefin yn y broses. Mae Cynlluniau Cynefin yn helpu datblygwyr i ennill mwy o sicrwydd yn y broses cynllunio.  Awgrymwyd bod datblygwyr yn fwy tebygol o gael ymgom lwyddiannus â chymuned sydd wedi gweithio ar Gynllun Cynefin, oherwydd fe’u gwelir fel rhywrai rhagweithiol ac â dealltwriaeth dda o sut maent yn dymuno gweld cyfraniadau cynllunio yn cynorthwyo eu cymunedau.

 

 

 

Cyflwynodd Emma Price, Cyfarwyddwr o Studio Response ystod eang o astudiaethau achos o’i phrofiad â chelf gyhoeddus a sut gellir cyflawni creu cynefinoedd creadigol trwy gyfraniadau Adran 106.  Esboniodd Emma y pwysigrwydd o gael ymrwymiad artistiaid yn y cam cyn-cais a thrafododd y ffordd mae artistiaid yn dadorchuddio hanes lle er mwyn datblygu gwaith celf sy’n benodol i’r safle ac yn ymatebol i’w gynefin.

 

 

 

Gorffennodd y digwyddiad gyda gweithdy ymarferol a rhyngweithiol ble bu’r cyfranogwyr yn ystyried ystod o wahanol fathau o brosiectau a ellid eu hargymell yn y cam cyn-cais ar gyfer cyfraniad Adran 106.

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds