Uncategorized @cy

Cymorth Cynllunio Cymru sy’n ennill sylw cenedlaethol

Cymorth Cynllunio Cymru ein canmol yn ein categori Tîm Cynllunio Mewnol y Flwyddyn yng Ngwobrau Rhagoriaeth Cynllunio Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol 2020 a gynhaliwyd yn rhithwir ar You Tube ar Ebrill 30ain 2020.

Gwobrau Rhagoriaeth Cynllunio Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yw’r gwobrau mwyaf eu parch sydd wedi eu hen sefydlu yn niwydiant cynllunio. Maent wedi eu cynnal am dros 40 mlynedd, ac maent yn dathlu enghreifftiau rhagorol o gynllunio a’r cyfraniad mae cynllunwyr yn ei wneud i gymdeithas.

Read More

Diweddariad oddi wrth ein Prif Weithredwr

Rwy’n ysgrifennu atoch i roi’r diweddaraf i chi ynghylch y newidiadau i weithgareddau Cymorth Cynllunio Cymru mewn ymateb i’r pandemig COVID-19:

  • Mae holl ddigwyddiadau wyneb yn wyneb CCC wedi eu canslo ac ni chynhelir unrhyw ddigwyddiadau eraill tan eich hysbysir.
  • Bydd y tîm staff yn gweithio o’u cartrefi a bydd y rhifau ffôn a’r cyfeiriadau ebost yn parhau yr un fath.
  • Bydd llinell gymorth CCC yn parhau i fod ar agor. (02920 625000)

Ar nodyn cadarnhaol, roedd, a mae, Cymorth Cynllunio Cymru ar fin lansio llwyfan hyfforddi ar-lein – ceir mwy o newyddion am hyn yn Ebrill.  Byddwn hefyd yn edrych ar ddarparu gweminarau (webinars) byw yn fuan.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo gyda’r gweithgareddau hyn, gadewch i ni wybod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon  cofiwch y gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol trwy [email protected] neu ar 02920 625004

Diolch am eich cefnogaeth barhaus a chadwch yn ddiogel.

Adeiladu Caerdydd a’r Fro sy’n Gyfeillgar i Blant

Yn ddiweddar cynhaliwyd symposiwm gan Iechyd Cyhoeddus Cymru – “Adeiladu Caerdydd a’r Fro sy’n Gyfeillgar i Blant”.  Roedd y digwyddiad cyntaf llwyddiannus hwn wedi canolbwyntio ar asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i sichrau y clywir lleisiau plant a phobl ifanc ac i gynyddu a hyrwyddo amgylcheddau sy’n gyfeillgar i blant yn y lleoedd a’r gwagleoedd maent yn byw ynddynt.

Read More

Manteision Cymunedol Cynllunio a Chytundebau Adran 106

Ar Fawrth 14eg 2019 teithiodd tîm Cymorth Cynllunio Cymru i Fae Colwyn i gynnal y pedwerydd Digwyddiad Rhwydweithio eleni.  Ffocws y digwyddiad oedd Buddiannau Cymunedol Cynllunio a Chytundebau Adran 106.  Mynychodd cyfranogwyr o nifer o wahanol Gynghorau Tref a Chymuned o ranbarth Gogledd Cymru ynghyd â Swyddogion Adnewyddu o’r Cyngor lleol.

 

Cyflwynodd y siaradwyr agweddau gwahanol a gynorthwyodd i gynyddu rhannu dealltwriaeth o’r materion o amgylch Adran 106.   Rhoddodd Karen Probert a James Davies o Gymorth Cynllunio Cymru gyflwyniadau cychwynnol a gosod yr olygfa.

 

Cyflwynodd David Delaney, Ymgynghorydd y Gyfraith o Aaron and Partners y fframwaith gyfreithiol o amgylch Adran 106 a’r Ardoll Seilwaith Cymunedol, yn cynnwys gwybodaeth ar bwyntiau sbarduno ar gyfer cyfraniadau cynllunio, casglu rhwystriadau a’r cyfyngiadau amrywiol a ddaethpwyd ar eu traws.

 

Cyflwynodd Rhys Davies, Cyfarwyddwr, Cadnant Planning agwedd y datblygwr ac amlygodd y pwysigrwydd o Gynlluniau Cynefin yn y broses. Mae Cynlluniau Cynefin yn helpu datblygwyr i ennill mwy o sicrwydd yn y broses cynllunio.  Awgrymwyd bod datblygwyr yn fwy tebygol o gael ymgom lwyddiannus â chymuned sydd wedi gweithio ar Gynllun Cynefin, oherwydd fe’u gwelir fel rhywrai rhagweithiol ac â dealltwriaeth dda o sut maent yn dymuno gweld cyfraniadau cynllunio yn cynorthwyo eu cymunedau.

 

 

 

Cyflwynodd Emma Price, Cyfarwyddwr o Studio Response ystod eang o astudiaethau achos o’i phrofiad â chelf gyhoeddus a sut gellir cyflawni creu cynefinoedd creadigol trwy gyfraniadau Adran 106.  Esboniodd Emma y pwysigrwydd o gael ymrwymiad artistiaid yn y cam cyn-cais a thrafododd y ffordd mae artistiaid yn dadorchuddio hanes lle er mwyn datblygu gwaith celf sy’n benodol i’r safle ac yn ymatebol i’w gynefin.

 

 

 

Gorffennodd y digwyddiad gyda gweithdy ymarferol a rhyngweithiol ble bu’r cyfranogwyr yn ystyried ystod o wahanol fathau o brosiectau a ellid eu hargymell yn y cam cyn-cais ar gyfer cyfraniad Adran 106.

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds