Author: Website Admin

Planning Aid Wales at the TPAS annual conference 2011

Planning Aid Wales will be running a workshop at the TPAS annual conference held in the Metropole Hotel, Llandrindod Wells on the 18th of November this year. The workshop will highlight the value and benefit of tenants and residents becoming involved in planning in Wales. We will also be holding an exhibition stand at the conference to promote our work.

Please click here for a copy of the conference programme.

Mi fydd Cymorth Cynllunio Cymru yn darparu gweithdy i gynhadledd blynyddol Cymunedau Gyntaf yn y Metropole Hotel, Llandrindod Wells ar y 18fed o Dachwedd y flwyddyn yma. Mi fydd y gweithdy yn pwysleisio werth a budd i denantiaid o fod yn rhan o’r system gynllunio yng Nghymru. Mi fyddwn hefyd yn dal stondyn arddangosfa yn y gynhadledd i hybu ein gwaith.

Plis cliciwch yma am rhaglen i’r gynhadledd.

Planning Aid Wales at the Communities First annual conference 2011

Planning Aid Wales will be running a workshop at the Communities First annual conference held in the SWALEC Stadium, Cardiff on the 10th of November this year. The workshop is entitled ‘Achieving your Vision Framework through the planning system’ and will highlight the value and benefit of Communities First partnerships becoming involved in planning in Wales. We will also be holding an exhibition stand at the conference to promote our work to Communities First partnerships and those involved in the programme.

Please click here for a copy of the conference programme.

Mi fydd Cymorth Cynllunio Cymru yn darparu gweithdy i gynhadledd blynyddol Cymunedau Gyntaf yn y stadiwm SWALEC ar y 10 fed o Dachwedd y flwyddyn yma. Mae’r gweithdy wedi enwi ‘Gyflawni eich Weledigaeth Fframwaith trwy’r system gynllunio’ ac mi fydd yn pwysleisio werth a budd o partneriaed Cymunedau Gyntaf bod yn rhan o’r system gynllunio yng Nghymru. Mi fyddwn hefyd yn dal stondyn arddangosfa yn y gynhadledd i hybu ein gwaith ymysg partneriaid Cymunedau Gyntaf a pobol sy’n rhan o’r rhaglen.

Plis cliciwch yma am rhaglen i’r gynhadledd.

Planning Aid Wales will host an exhibition stand at the One Voice Wales annual conference

Planning Aid Wales will be hosting an exhibition stand at the One Voice Wales annual conference on 8thOctober 2011 in Bont Pavillion, Pontrhydfendigaid, Ceredigion. For more information on our stand email[email protected] and for more information on the conference go towww.onevoicewales.org.ukBydd Cymorth Cynllunio Cymru yn cynnal stondin arddangosfa yng nghynhadledd flynyddol Un Llais Cymru ar Hydref 8fed, 2011 ym Mhafiliwn y Bont, Pontrhydfendigaid, Ceredigion. I gael mwy o wybodaeth am y stondin ebostiwch [email protected] ac am fwy o wybodaeth am y gynhadledd ewch i www.onevoicewales.org.uk

Volunteers wanted

We are currently looking to recruit new volunteers, including planners interested in casework and community volunteers interested in community development activities.

We are also on the lookout for new trustee directors to join the Management Board.

The recruitment process is relatively fast and painless and we are running our next volunteer induction event on 14th September which would be an ideal date to recruit new volunteers by.

Can you help ?

Recruitment information is available here.

Ar hyn o bryd rydym yn gobeithio recriwtio gwirfoddolwyr newydd, yn cynnwys cynllunwyr sydd â diddordeb mewn gwaith achos, a gwirfoddolwyr cymuned sydd â diddordeb mewn gweithgareddau datblygu’r gymuned. Rydym hefyd yn cadw llygaid ar agor am gyfarwyddwyr ymddiriedolaeth i ymuno â’r Bwrdd Rheoli.

Mae’r broses recriwtio yn weddol gyflym ac yn ddi-ffwdan ac rydym yn cynnal ein digwyddiad cyflwyno i wirfoddolwyr ar Fedi 14eg. Byddai’n ddelfrydol recriwtio gwirfoddolwyr newydd erbyn y dyddiad yna. Allwch chi helpu ?

Ceir gwybodaeth recriwtio yma.

Planning Aid Wales Annual General Meeting at Chapter Arts Centre, 12th of July 2011

Planning Aid Wales invites you to attend it’s AGM at Chapter Arts Centre in Cardiff on Tuesday the 12th of July at 18:15. We will be celebrating the work of Planning Aid Wales volunteers with a short presentation from four of our key volunteers as well as looking at the work that we have been doing over the past year. There will also be a closing address by Mark Drakeford, Assembly Member for Cardiff West.

If you have been involved with Planning Aid Wales or are at all interested in the work that we do, our AGM is the perfect opportunity to find out more.

For more information or to book a place please contact Kay Sharman by clicking here or ringing 02920625009.

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn wahoddi chi i fynychu ei Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn y Ganolfan Chapter ar Dydd Mawrth y 12fed o Gorffenaf am 18:30. Mi fyddwn yn dathlu gwaith ein gwyrfoddolwyr trwy cyflwyniad byr gan pedwar o ein gwyrfoddolwyr yn ogystal a edrych ar y gwaith wedi cwblhau dros y flynedd diwethaf. Os ydych wedi bod yn rhan o waith Cymorth Cynllunio Cymru neu gyda diddordeb yn y gwaith rydym yn gwneud, mae eich CCB yn siawns ardderchog i ddarganfod mwy.

Am fwy o wybodaeth ynglun a’r CCB cysylltwch a Kay Sharman gan clicio ym neu ffonio 02920625009.

Updated guidance publications

Planning Aid Wales has now published up-to-date versions of the following guidance publications:

‘What to do when faced with a planning application in Wales’ provides information on how to find out about planning applications, and how to make effective and relevant consultation responses to the local planning authority. The booklet is designed for people who want to support or object to a planning application in their area.

‘A guide to planning enforcement in Wales’ gives an overview of enforcement practices and procedures in Wales. It also advises on how to prepare for an enforcement appeal. The booklet is designed for people who want to appeal against enforcement action being taken by the local planning authority, and people who are concerned about a development that may not have the necessary planning permissions in place.

‘Seeing the light: Planning and rights to light in Wales’ provides an overview of the issues to do with light and overshadowing in the planning process in Wales. The booklet is designed for those people who are concerned that a new development proposal will have an unacceptable ‘overshadowing’ effect on their property, and for developers who want to make sure that their building will not lead to an unacceptable loss of light to neighbouring properties.

To access these documents click here.

Mae Cymorth Cynllunio Cymru bellach wedi cyhoeddi’ fersiynau diweddaraf o’r cyhoeddiadau canllaw canlynol:

Mae ‘Beth i’w wneud pan yn wynebu cais cynllunio yng Nghymru’ yn rhoi gwybodaeth ar sut i ddod o hyd i geisiadau cynllunio a sut i gyflwyno sylwadau effeithiol a pherthnasol i’r awdurdod cynllunio lleol. Dylunwiyd y llyfryn ar gyfer pobl sydd am gefnogi neu wrthwynebu cais cynllunio yn eu hardal.

Mae ‘Canllaw i’r cyhoedd ar orfodaeth cynllunio yng Nghymru’ yn rhoi arolwg o ymarferion a threfnweithiau gorfodaeth yng Nghymru. Mae hefyd yn rhoi cyngor ar sut i baratoi ar gyfer apêl gorfodaeth.Dyluniwyd y llyfryn ar gyfer pobl sydd am apelio yn erbyn gweithredu gorfodol gan yr awdurdod cynllunio lleol, ac hefyd pobl sy’n pryderu ynghylch datblygiad sydd efallai heb y caniatâd cynllunio angenrheidiol.

Mae ‘Gweld y goleuni: Cynllunio a hawl i olau yng Nghymru’ yn rhoi arolwg o’r materion sy’n ymwneud â goleuni a chysgodi yn y broses gynllunio yng Nghymru. Dyluniwyd y llyfryn ar gyfer pobl sy’n pryderu bod cais am ddatblygiad newydd yn mynd i gael effaith ‘cysgodol’ annerbyniol ar eu heiddo, ac mae hefyd ar gyfer datblygwyr sydd am sicrhau na fydd eu hadeilad yn achosi colli golau i eiddo cyfagos ar radd annerbyniol.

I weld y dogfennau cliciwch yma.

Planning Aid Conference 2010 – online resource

Planning Aid Wales hosted the 2010 National Planning Aid Conference in Cardiff on 29th and 30th April 2010. Entitled ‘Planning Aid – Engaging with Communities’, it brought planning aid staff, volunteers and trustees together with representatives from community and voluntary groups from across the whole UK. The focus for the conference was on how UK planning aid services were already engaging with communities, and how we could do better in future.

We have now created an online resource from presentations, notes and other materials related to the workshops held at the conference. It can be accessed here.

Cynhaliwyd Cynhadledd Cymorth Cynllunio’r DU 2010 yng Nghaerdydd ar 29 a 30 Ebrill 2010. Dan y teitl ‘Cymorth Cynllunio – Ymgysylltu â Chymunedau’ daeth â staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr cymorth cynllunio at ei gilydd ynghyd â chynrychiolwyr o grwpiau cymunedol a gwirfoddol ar draws y DU gyfan. Ffocws y gynhadledd oedd sut roedd gwasanaethau cynllunio’r DU eisoes yn ymgysylltu â chymunedau a sut y gallen wneud yn well yn y dyfodol.

Rydym bellach wedi creu adnodd arlein o gyflwyniadau, nodiadau a deunyddiau eraill sy’n berthnasol i’r gweithdai a gynhaliwyd yn ystod y gynhadledd. Gallwch ei weld drwy glicio yma.

Review of the planning applications process in Wales

As part of a comprehensive review of the operation of the planning application process in Wales, the Welsh Assembly Government has commissioned a research study which is examining distinctive Welsh issues and concerns arising from the planning application process. Planning Aid Wales took part in one of the focus groups organised as part of the research. It contributed the perspective of lay users of the system to the discussion, based on our clients’ experiences.

The Planning Aid Wales team has also submitted a written summary of its thoughts on the focus group questions, which you can read here.

The report of the research study will be available to download from the GVA Grimley websitewww.gvagrimley.co.uk/wagplanningconsultation from Monday 8th of March. Publication of the report will be followed by a four week consultation period and details of how to submit comments will also appear on the website. The consultation period will close on Thursday 8th April.

Fel rhan o adolygiad cynhwysfawr o weithrediad y broses ceisiadau cynllunio yng Nghymru, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi comisiynu astudiaeth ymchwil sy’n archwilio’r materion a phryderon sy’n nodweddiadol Gymreig sy’n deillio o’r broses ceisiadau cynllunio. Cymerodd Cymorth Cynllunio Cymru ran yn un o’r grwpiau ffocws a drefnwyd fel rhan o’r ymchwil. Cyfrannodd Cymorth Cynllunio Cymru bersbectif defnyddwyr lleyg y system i’r drafodaeth, yn seiliedig ar brofiadau ein cleientiaid.

Mae tîm Cymorth Cynllunio Cymru hefyd wedi cyflwyno crynodeb ysgrifenedig o’i ymatebion i’r cwestiynau grwpiau ffocws a welir yma.

Bydd adroddiad yr astudiaeth ar gael i’w lawrlwytho o wefan GVA Grimleywww.gvagrimley.co.uk/wagplanningconsultation o ddydd Llun 8 Mawrth. Yn dilyn cyhoeddiad yr adroddiad bydd pedair wythnos o ymgynghoriad, a fydd yn dod i ben ar 8 Ebrill 2010. Bydd manylion o sut i gyflwyno sylwadau hefyd yn ymddangos ar y wefan.

Planning Aid Conference 2010

This year’s UK Planning Aid Conference is being held on 29-30 April 2010 in Cardiff. It will bring planning aid staff, volunteers and trustees together with representatives from community and voluntary groups from across the whole UK. The focus for the conference will be on how UK planning aid services are already engaging with communities, and how we can do better in future.

For details please click here.

Cynhelir y Gynhadledd Genedlaethol Cymorth Cynllunio ar 29-30 Ebrill 2010 yng Nghaerdydd. Bydd yn dod â staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr cymorth cynllunio at ei gilydd ynghyd â chynrychiolwyr o grwpiau cymuned a gwirfoddol ar draws y DU gyfan. Ffocws y gynhadledd fydd sut mae gwasanaethau cynllunio’r DU eisoes yn ymgysylltu â chymunedau a sut y gallwn wneud yn well yn y dyfodol.

Cliciwch yma am fanylion.

Planning Aid Wales Welsh Language Scheme

It is now almost three years that Planning Aid Wales adopted its first Welsh Language Scheme, and it is time for a review. We have produced a draft of a revised Scheme for the next three years, and we’d like our volunteers’, clients’ and supporters’ views on it.

The original Welsh Language Scheme and the draft of the revised version are available to downloadhere. Please send your comments to Marika Fusser in the Penygroes office by 30 April 2010.

Erbyn hyn mae tair blynedd o’r bron wedi mynd heibio ers i Cymorth Cynllunio Cymru fabwysiadu ei Gynllun Iaith Gymraeg cyntaf ac mae’n bryd i’w adolygu. Rydym wedi cynhyrchu Cynllun diwygiedig drafft ar gyfer y tair blynedd nesaf ac hoffem gael sylwadau ein gwirfoddolwyr, cleientiaid a’n cefnogwyr arno.

Mae’r Cynllun Iaith Gymraeg gwreiddiol a drafft y fersiwn ddiwygiedig ar gaeli’w lawrlwytho yma. Anfonwch eich sylwadau at Marika Fusser yn swyddfa Penygroes erbyn 30 Ebrill 2010.

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds