Welcome from the Chair

It is a really exciting time to be Chair of Planning Aid Wales. For many years we have worked to give people the information and support they need to understand and get involved with the planning process. Now, the Planning (Wales) Act 2015 and Positive Planning reform agenda are encouraging earlier and more effective engagement with communities, with particular reference to Place Plans, LDP review, mandatory pre-application community consultation for more significant planning applications and new Developments of National Significance. Our experience means we are well-placed to add real value to these reforms.  Read more…

Mae’n gyfnod cyffrous iawn i fod yn Gadeirydd Cymorth Cynllunio Cymru. Ers llawer o flynyddoedd rydym wedi gweithio i roi gwybodaeth a’r gefnogaeth angenrheidiol i bobl er mwyn iddynt ddeall a chymryd rhan yn y broses gynllunio. Nawr, mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 ac agenda ddiwygio Cynllunio Cadarnhaol yn annog ymgysylltiad cynharach a mwy effeithiol gyda chymunedau, yn enwedig ynghylch Cynlluniau Cynefin, adolygu Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl), ymgynghoriad gorfodol â’r gymuned cyn-cais ar gyfer ceisiadau cynllunio mwy arwyddocaol a Datblygiadau newydd o Arwyddocâd Cenedlaethol. Mae ein profiad ni’n golygu ein bod mewn sefyllfa dda i ychwanegu gwerth go iawn i’r diwygiadau hyn.  Darllenwch mwy…

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend