Empowering Local Communities in Pembrokeshire – Local Development Plan Review Workshops

Pembrokeshire Coast National Park Authority finds itself as one of the first local planning authorities in Wales at the early stages of reviewing its Local Development Plan (LDP) and is eager to get local communities involved straight away in the review process. To assist the National Park Authority with this task, Planning Aid Wales was commissioned to devise and deliver planning training workshops for community and town councillors. These were designed to help local communities understand the overall shape and purpose of the Review and to enable the National Park Authority to strengthen their planning relationships with Community and Town councils.  Read more… Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yw un o’r awdurdodau cynllunio lleol cyntaf yng Nghymru sydd yn y cyfnod cynnnar o adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ac mae’n awyddus bod cymunedau lleol yn cymryd rhan ar unwaith yn y broses adolygu. I gynorthwyo’r Awdurdod Parc Cenedlaethol gyda’r dasg hon, comisiynwyd Cymorth Cynllunio Cymru i greu a thraddodi gweithdai hyfforddiant ar gyfer cynghorwyr cymuned a thref. Cynlluniwyd y rhain i helpu cymunedau lleol i ddeall ffurf a diben cyfansawdd yr Adolygiad ac i alluogi’r Awdurdod Parc Cenedlaethol i gryfhau’r berthynas gynllunio gyda chynghorau Cymuned a Thref.

Darllenwch mwy…

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend