Annual General Meeting

Planning Aid Wales is pleased to invite you to its 2014 Annual General Meeting. The event will include a report of activities undertaken and progress made over the last year, and will be an opportunity to learn more about our work to help communities engage with planning.

Following the AGM there will be a workshop session exploring the potential of ‘Place Plans’ and other emerging opportunities associated with the forthcoming Planning (Wales) Bill. Presentations will be delivered by guest speakers Amanda Spence of Design Commission for Wales and Mike Cuddy of Penarth Town Council.

The event will be held on Monday, 7th July from 5.p.m. to 6.p.m. at the Chapter Arts Centre, Cardiff.

Please find below an invitation for further information on the event and for details of guest speakers.

Acrobat-IconPlanning Aid Wales Annual General Meeting 2014Mae’n bleser gan Cymorth Cynllunio Cymru eich gwahodd i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2014. Bydd y digwyddiad yn cynnwys adroddiad ar y gweithgareddau a’r datblygiadau a wnaed dros y flwyddyn ddiwethaf, a bydd yn gyfle i ddysgu mwy am y gwaith i helpu cymunedau i ymgysylltu â chynllunio.

Yn dilyn y Cyfarfod bydd gweithdy yn archwilio’r potensial o ‘Gynllunio Lle’ a chyfleoedd eraill sy’n dod i’r amlwg, sy’n gysylltiedig â’r Bil Cynllunio (Cymru) sydd ar y ffordd. Bydd y cyfrannwyr yn cynnwys Amanda Spence, Comisiwn Dylunio Cymru, a Mike Cuddy, Cyngor Tref Penarth.

Cynhelir y digwyddiad ar Ddydd Llun, Gorffennaf 7fed o 5yp tan 6yh yng Nghanolfan Gelf Chapter, Caerdydd.

Isod mae gwahoddiad sy’n rhoi manylion pellach ynghylch y digwyddiad a’r siaradwyr gwâdd.

Acrobat IconCymorth Cynllunio Cymru_-_Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2014

Share via
Share via
Send this to a friend