Planning reforms consultation

The Welsh Government has launched a consultation on planning reforms for Wales. These reforms will lead to the first Planning Act for Wales.

There are two components to the consultation – a draft planning bill and a consultation document called ‘Positive Planning: Proposals to reform the planning system in Wales’

The documents seek to modernise the planning system and will lead to in changes to legislation, policy and guidance in Wales.

Both documents are available below and more information is available on the Welsh Government website (click here).

Comments must be submitted to the Welsh Government by 26 February 2014Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar ddiwygiadau i gynllunio yng Nghymru. Bydd y diwygiadau hyn yn arwain at y Ddeddf Gynllunio gyntaf i Gymru.

Mae dwy gydran i’r ymgynghoriad – bil cynllunio drafft a phapur ymgynghori dan yr enw ‘Cynllunio Cadarnhaol: Cynigion i ddiwygio’r system gynllunio yng Nghymru’.

Amcan y dogfennau yw moderneiddio’r system gynllunio i arwain at newidiadau i ddeddfwriaeth, polisi a chanllawiau yng Nghymru.

Mae’r ddwy ddogfen ar gael isod ac mae mwy o wybodaeth ar gael o wefan Llywodraeth Cymru (cliciwch yma).

Mae’n rhaid cyflwyno sylwadau i Lywodraeth Cymru erbyn 26 Chwefror 2014.

Os oes angen help arnoch i baratoi eich sylwadau, cysylltwch â ni trwy ein llinell gymorth.

Y papur ymgynghori

Bill Cynllunio Drafft

Acrobat IconY papur ymgynghori

Acrobat IconBill Cynllunio drafftl

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend