RSPB highlight work of Planning Aid Wales

Planning Aid Wales’ work with Brecon Beacons National Park Authority has been cited by the RSPB as an example of excellent public participation in planning.

The RSPB’s recent publication Planning Naturally seeks to incorporate planning for biodiversity into all stages of the planning process. The report sets out twelve principles of good spatial planning which the RSPB sees as critical for an effective planning system. Planning Aid Wales’ work with Brecon Beacons National Park Authority is commended as a shining example of community engagement which goes above and beyond a ‘tick box’ process and is truly inclusive of civil society.

The case study emphasises Planning Aid Wales’ delivery of a programme of community training workshops which helped to bridge knowledge gaps between the local authority and local stakeholders. This work allowed community councils to participate in the early, strategy-setting stages of developing a Local Development Plan for the National Park area. The structured approach to engagement with community councils resulted in policies which are designed to protect locally distinctive natural and built environments, helping to address the RSPB’s aim of halting the loss of biodiversity.

Planning Naturally can be accessed on the RSPB website by clicking here.

Defnyddiodd yr RSPB waith Cymorth Cynllunio Cymru gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fel esiampl o gyfranogaeth gyhoeddus ardderchog mewn cynllunio.

Mae cyhoeddiad diweddar yr RSPB, Cynllunio’n Naturiol [Planning Naturally] yn ceisio ymgorffori cynllunio bio-amrywiaeth i mewn i holl gamau’r broses gynllunio. Yn yr adroddiad ceir deuddeg egwyddor cynllunio gofodol da, mae’r RSPB yn eu hystyried yn hanfodol ar gyfer system gynllunio effeithiol. Cymeradwyir gwaith Cymorth Cynllunio Cymru gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fel enghraifft ddisglair o ymgysylltiad y gymuned sy’n mynd ymhellach na ‘thicio blychau’ ac sy’n wir gynhwysol o gymdeithas sifil.

Mae’r astudiaeth achos yn pwysleisio bod traddodi rhaglen o weithdai hyfforddiant cymunedol gan Gymorth Cynllunio Cymru wedi helpu pontio gofodau gwybodaeth rhwng yr awdurdod lleol a rhanddalwyr lleol. Galluogodd y gwaith hwn i gynghorau cymunedol gymryd rhan yng nghamau cynnar gosod strategaeth i ddatblygu Cynllun Datblygu Lleol i ardal y Parc Cenedlaethol. Roedd y dull strwythuredig o ymgysylltu â chynghorau cymunedol wedi cynhyrchu polisïau a ddyluniwyd i warchod amgylcheddau naturiol ac adeiledig unigryw, a helpu i ddelio ag amcan yr RSPB o atal colli bio-amrywiaeth.

Gellir cael gafael ar Cynllunio’n Naturiol [Planning Naturally] ar wefan yr RSPB trwy glicio yma.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend