Planning training workshops for communities in Wales

Planning Aid Wales will be delivering a series of planning training workshops for community and town councillors and other community representatives in each of the 25 local planning authority areas in Wales.

Commissioned by Welsh Government to support imminent changes to the planning system, the workshops will explain how planning works and the changes to be introduced by the Planning (Wales) Bill later this year.

Local authority planning officers will be on hand to explore how local communities can build stronger relationships with their planning authority. This includes preparation of ‘Place Plans’, which will have the status of supplementary planning guidance.

The workshops will be delivered over the next two or three months and are free to community and town councillors and other community representatives.

If you would like more information about these planning workshops, please contact click hereBydd Cymorth Cynllunio Cymru yn traddodi cyfres o weithdai hyfforddiant ar gynllunio i gynghorwyr cymuned a thref a chynrychiolwyr eraill y gymuned ym mhob un o’r 25 ardal awdurdod cynllunio yng Nghymru.

Yn dilyn comisiwn gan Lywodraeth Cymru, i gefnogi newidiadau sydd ar ddigwydd i’r system gynllunio, bydd y gweithdai yn esbonio sut mae cynllunio yn gweithio ynghyd â’r newidiadau sydd i’w cyflwyno gan y Bil Cynllunio (Cymru) nes ymlaen eleni.

Bydd swyddogion cynllunio awdurdodau lleol wrth law i esbonio sut y gall cymunedau lleol adeiladu perthynas gryfach gyda’u hawdurdod cynllunio. Mae hyn yn cynnwys paratoi ‘Cynlluniau Cynefin’ a fydd â statws canllaw cynllunio atodol.

Traddodir y gweithdai dros y ddau neu dri mis nesaf ac maent yn rhad ac am ddim i gynghorwyr cymuned a thref a chynrychiolwyr eraill y gymuned.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y gweithdai cynllunio hyn, cliciwch yma.

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend