Planning Aid Wales – Helping communities engage with planning

Planning Aid Wales provides planning information, advice and support to individuals and communities across Wales. Our small staff team works with a Wales-wide network of planning volunteers to help make the planning system more accessible to everyone.

Our services include:

• training for Community and Town Councils, Disability and Access groups and others

• workshops to engage ‘hard to reach’ groups

• producing guidance publications on a wide range of planning issues

We also operate an advice Helpline – 02920 625 000. Open Monday to Friday between 10:00 am and 1:30 pm, the Helpline provides impartial information and advice on all types of planning issues to eligible people.

Our guidance publications can be downloaded for free from here: www.planningaidwales.org.uk/how-paw-can-help/information/publications

For our publications click here

For our Helpline service click here

To find out more about our training click here

Mae Cymorth Cynllunio Cymru yn darparu gwybodaeth am gynllunio, ynghyd â chyngor a chefnogaeth i unigolion a chymunedau ar draws Cymru. Mae ein tîm staff, sy’n fach o ran maint, yn gweithio gyda rhwydwaith o gynllunwyr ledled Cymru sy’n gwirfoddoli eu gwasanaeth er mwyn helpu i wneud y system gynllunio yn fwy hygyrch i bawb.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

· hyfforddiant i Gynghorau Tref a Chymuned, grwpiau Mynediad ac Anabledd a grwpiau eraill

· gweithdai er mwyn ymgysylltu â grwpiau sy’n ‘anodd eu cyrraedd’

· cynhyrchu cyhoeddiadau canllaw ar ystod eang o faterion cynllunio

Rydym hefyd yn darparu Llinell Gymorth i roi cyngor – 02920 625 000. Mae ar agor o Ddydd Llun hyd Ddydd Gwener rhwng 10:00yb a 1:30yp; mae’r Llinell Gymorth yn darparu gwybodaeth a chyngor diduedd ar bob math o faterion cynllunio i bobl sy’n gymwys i dderbyn hyn.

Gellir lawrlwytho ein cyhoeddiadau canllaw am ddim o’r fan hon: www.planningaidwales.org.uk/how-paw-can-help/information/publications

I gael ein cyhoeddiadau cliciwch yma

I wybod mwy am ein gwasanaeth Llinell Gymorth cliciwch yma

I wybod mwy am ein hyfforddiant cliciwch yma

Share via
Share via

Keep in touch...

Join the Planning With Communities newsletter to keep informed of the latest events, guidance and news from Planning Aid Wales:

This will close in 0 seconds

Send this to a friend