Gwneud Penderfyniadau Lleol a Rhagderfynu yn y Broses Gynllunio Process

This event has ended

Mae cynllunio yn gweithio ar ei orau pan fo’n cydweithio â chymunedau lleol ac felly mae’n bwysig bod cymunedau lleol yn gallu cymryd rhan weithredol mewn materion cynllunio ac yn gallu cyflwyno eu safbwyntiau. Ceir sawl gweithdrefn ynghylch gwneud penderfyniadau yn y system gynllunio a llywodraethir y rhain gan reoliadau amrywiol a chyfraith achos sydd hefyd yn gosod cyfrifoldebau ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau. Yn achos Cynghorwyr, yn y broses gwneud penderfyniadau, mae gofyn trosfwaol yn gofyn bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau â meddyliau agored ynghylch haeddiant dadl cyn dod i’r penderfyniad terfynol mewn cyfarfod o’r cyngor. Wrth edrych ar y rheoliadau presennol a chyfraith achos, bydd y digwyddiad hwn yn anelu at archwilio dirgelwch y gweithdrefnau hyn a nodi sut gall defnydd priodol ohonynt ychwanegu gwerth at gynllunio ar gyfer cymunedau lleol a datblygwyr fel ei gilydd.

Bydd y digwyddiad yn:

  • Esbonio’r prosesau gwneud penderfyniadau amrywiol o fewn y system gynllunio.
  • Ystyried y rheoliadau perthnasol, y codau ymddygiad, canllawiau a chyfraith achos ynghylch y mater hwn.
  • Trafod y gwahaniaeth rhwng rhagderfynu, tuedd a rhagdueddiad.
  • Nodi sut mae gwneud penderfyniadau cynllunio wedi parhau yn ystod y pandemig Covid-19 a sut gall hyn effeithio ar weithdrefnau gwneud penderfyniadau yn y dyfodol.
  • Delio â sut i ymgymryd â sgyrsiau lleol effeithiol.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

  • Cynghorau Cymuned a Thref a grwpiau cymunedol sy’n ceisio deall y broses gwneud penderfyniadau ac i ganiatáu’r cyfle i ymgysylltu’n llawn â’r broses datblygu.
  • Awdurdodau Cynllunio Lleol, Swyddogion a Chynghorwyr sy’n chwilio am ganllawiau ar y materion sy’n ymwneud â gwneud penderfyniadau mewn cynllunio.
  • Datblygwyr / asiantwyr sydd â diddordeb mewn sut mae cymunedau lleol yn ystyried penderfyniadau cynllunio a beth ellir ei gyflawni trwy ymgysylltiad cymunedol ystyrlon yn y broses hon
Archebwch nawr ar Eventbrite >>

 

Send this to a friend