Ymateb i Ymgynghoriadau Polisi Cynllunio

This event has ended

Penderfynnir ar bob cais cynllunio yng Nghymru yn wyneb polisïau cynllunio lleol a gwladol. Ond beth yw’r polisïau hyn, sut maen nhw’n cael eu creu ac yn fwy pwysig sut allwch chi ymgysylltu â’r broses o’u creu.

Gall polisïau cynllunio da wella’r mannau ble rydym yn byw a diogelu’r pethau sy’n bwysig i ni. Mae cymunedau lleol yn arbenigwyr ar ble maent yn byw a thrwy gymryd rhan mewn creu polisïau cynllunio, gallant gynorthwyo i wneud cynefinoedd yn well i bawb.

Bydd y cwrs hwn yn delio â’r gwahanol fathau o bolisi cynllunio yng Nghymru, sut y gwneir y polisïau hyn a sut allwch chi gymryd rhan yn cyfrannu at y polisïau cynllunio ar gyfer eich cymunedau.

Yn fanwl, bydd y cyrsiau yn archwilio:

• Trosolwg byr ar bolisi cynllunio a’i strwythur yng Nghymru, yn cynnwys y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol sydd ar fin dod i rym, Polisi Cynllunio Cymru a’r Nodiadau Cyngor Technegol cysylltiol a sut gall y rhain effeithio ar benderfyniadau lleol.

• Esboniad o broses cynllunio Cynllun Datblygu Lleol (CDLl), casglu tystiolaeth, ymgynghoriad a sut mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried y wybodaeth yma.

• Gwybodaeth ar bwysigrwydd gwneud cysylltiadau rhwng polisïau gwladol, rhanbarthol a CDLl a chanllawiau cynllunio atodol.

• Esboniad o sut a phryd y gallwch ymgysylltu â’r broses ymgynghoriad ar CDLl i lunio’r cynlluniau hyn.

• Cyngor ar sut i ddod o hyd i’r wybodaeth angenrheidiol sydd ei hangen arnoch er mwyn gwella eich ymatebion.

• Canllawiau ar sut i wella eich ymatebion i ymgynghoriadau polisi cynllunio.

• Trosolwg byr ar Gynlluniau Cynefin a sut y gallant gyfrannu at eich ymateb i ymgynghoriadau ar bolisïau.

 

Archebwch nawr ar Eventbrite >>